Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΕΡΩΤΗΜΑ: Συλλογή δεδομένων για ερευνητικούς σκοπούς


Το 2010 υποβλήθηκαν κατά καιρούς στο Γραφείο της Επιτρόπου αιτήσεις για άδεια από φοιτητές ή ακαδημαϊκούς, οι οποίοι είχαν πρόθεση να διεξάγουν έρευνες, κυρίως σε νοσοκομεία ή σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Οι εν λόγω ερευνητές ενημερώθηκαν σχετικά με τα ακόλουθα:

Για τη διεξαγωγή έρευνας δεν απαιτείται οποιαδήποτε έγκριση ή άδεια από την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Όμως, ως ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ο ερευνητής θα πρέπει να υποβάλει στο Γραφείο της Επιτρόπου κατάλληλα συμπληρωμένο το έντυπο «Γνωστοποίηση Σύστασης και Λειτουργίας Αρχείου / Έναρξης Επεξεργασίας».

Η έρευνα θα πρέπει να είναι εμπιστευτική, θα πρέπει να τηρηθεί εχεμύθεια και είναι, επίσης, απαραίτητο να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία των υποκειμένων των δεδομένων.

Τα υποκείμενα των δεδομένων θα πρέπει να τύχουν ενημέρωσης και η συμμετοχή τους να είναι εθελοντική. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει, κατά το στάδιο της συλλογής των δεδομένων, να ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων με τρόπο πρόσφορο και σαφή για την ταυτότητα του, το σκοπό της επεξεργασίας, τους αποδέκτες των δεδομένων, την ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης και διόρθωσης και αν το υποκείμενο των δεδομένων υποχρεούται ή όχι να παράσχει τη συνδρομή του, καθώς και για τις τυχόν συνέπειες της άρνησης του (δικαίωμα ενημέρωσης – άρθρο 11(1)(2) του Νόμου 138(Ι)/2001).

Οι διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 11 του Νόμου 138(Ι)/2001 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις όπου τα δεδομένα συλλέγονται από τρίτους ή προβλέπεται να ανακοινωθούν σε τρίτους, όχι όμως στις περιπτώσεις επεξεργασίας δεδομένων για στατιστικούς σκοπούς ή για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, αν η ενημέρωση του υποκειμένου αποδεικνύεται αδύνατη ή προϋποθέτει δυσανάλογη προσπάθεια, ή αν η ανακοίνωση των δεδομένων προβλέπεται από οποιαδήποτε άλλη νομοθετική διάταξη, δεδομένου ότι, σε κάθε περίπτωση, έχει ληφθεί η άδεια της Επιτρόπου (άρθρο 11(3) του Νόμου 138(Ι)/2001).

Απαγορεύεται η συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων. Όμως κατ‘ εξαίρεση επιτρέπεται η συλλογή και η επεξεργασία ακόμα και ευαίσθητων δεδομένων
Ø όταν το υποκείμενο των δεδομένων έδωσε τη ρητή συγκατάθεση του (άρθρο 6(2)(α) του Νόμου) ή
Ø όταν η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά για στατιστικούς, ερευνητικούς, επιστημονικούς και ιστορικούς σκοπούς, υπό τον όρο ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των υποκειμένων των δεδομένων (άρθρο 6(2)(η) του Νόμου).

Εναπόκειται στον υπεύθυνο επεξεργασίας του αρχείου του νοσηλευτηρίου/ νοσοκομείου να αποφασίσει αν επιθυμεί να συνδράμει στη διεξαγωγή της πιο πάνω έρευνας.

Μετά το πέρας της επιστημονικής εργασίας ή τη διεκπεραίωση της έρευνας το σχετικό αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να καταστραφεί με ευθύνη του ερευνητή, με εξαίρεση τυχόν στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν θα μπορούν πλέον να προσδιοριστούν τα υποκείμενα των δεδομένων, διότι αυτά δεν λογίζονται από το Νόμο ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Αν πάλι η έρευνα θα είναι εξ αρχής ανώνυμη ή θα καταστούν ανώνυμα τα στοιχεία μετά τη στατιστική επεξεργασία τους, τότε δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου 138(Ι)/2001.

Back To Top