Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Σύστημα φωτοεπισήμανσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Σύστημα φωτοεπισήμανσης

Το Γραφείο μου είχε συνεχή διαβούλευση με την Αστυνομία και τον Ανάδοχο που ανέλαβε το σχεδιασμό και την ανάπτυξή του συστήματος φωτοεπισήμανσης, ώστε να διασφαλιστεί ότι, η λειτουργία του θα είναι σύμφωνη με τον περί Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση Συσκευών Φωτοεπισήμανσης και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμο και με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Η συνδρομή του Γραφείου μου αφορούσε σε όλα τα στάδια λειτουργίας του συστήματος, από την λήψη της φωτογραφίας μίας τροχαίας παράβασης, μέχρι και την πληρωμή του εξωδίκου. Μεταξύ άλλων, δόθηκε καθοδήγηση για τη σαφή διάκριση των ρόλων της Αστυνομίας και του Ανάδοχου καθώς και των υπεργολάβων του, για οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφάλειας και για τη συλλογή πληροφοριών με σκοπό την ταυτοποίηση του ιδιοκτήτη του οχήματος ή του οδηγού, αν ο ιδιοκτήτης υποδείξει άλλο πρόσωπο.

Στα πλαίσια των υποχρεώσεών της με βάση τον ΓΚΠΔ, η Αστυνομία ετοίμασε και υπέβαλε στο Γραφείο μου εκτίμηση αντίκτυπου για το εν λόγω σύστημα. Αφού διαπίστωσα ότι, λήφθηκαν υπόψιν όλα τα σχόλια που υποβλήθηκαν για καθοδήγηση και ότι, πληρούνται οι απαιτήσεις του ΓΚΠΔ, την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021, ενέκρινα την λειτουργία του.

Την 1η Ιανουαρίου 2022, αναμένεται να ξεκινήσει η έκδοση εξώδικων προστίμων, αφού υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις ανάθεσης επεξεργασίας και αφού προηγηθεί μία τελική επιθεώρηση του συστήματος. Δεδομένα που συλλέχθηκαν ή θα συλλεχθούν, πριν την υπογραφή των συμβάσεων, στα πλαίσια δοκιμών του συστήματος, θα καταστραφούν.

Παρά το ότι, το σύστημα πληροί τις απαιτήσεις του Νόμου για την φωτοεπισήμανση και του ΓΚΠΔ, η Αστυνομία και ο Ανάδοχος πρέπει να είναι σε συνεχή επαγρύπνηση. Το Γραφείο μου θα συνεχίσει να παρακολουθεί το θέμα και να παρέχει καθοδήγηση εκεί και όπου χρειάζεται.

Ειρήνη Λοïζίδου Νικολαΐδου
Επίτροπος Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

15 Δεκεμβρίου 2021

Back To Top