Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΠΑΡΑΠΟΝΟ: Δημοσίευση εσωτερικού σημειώματος του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας που περιέχει προσωπικά δεδομένα


Το Νοέμβριο του 2008 σε δημοσίευμα εφημερίδας με τίτλο «Χάος στις Αποθήκες» περιλήφθηκε εσωτερικό σημείωμα του υπεύθυνου της αποθήκης του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας προς την Εκτελεστική Διευθύντρια του Νοσοκομείου, στο οποίο αναφερόταν το όνομα συγκεκριμένου αποθηκάριου με το σχόλιο ότι «ήταν με άδεια ασθένειας για 46 συνεχόμενες ημέρες προσκομίζοντας πέντε πιστοποιητικά ασθενείας από τέσσερις διαφορετικούς ιατρούς». Ο εν λόγω αποθηκάριος υπέβαλε σχετικό παράπονο στην Επίτροπο.

Η Εκτελεστική Διευθύντρια του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας ισχυρίστηκε ότι το εν λόγω σημείωμα δε δόθηκε από τη διεύθυνση του Νοσοκομείου σε τρίτους και δήλωσε ότι αντιμετώπιζε δυσκολίες στην εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που θα έπρεπε να λαμβάνονται, λόγω του μεγάλου όγκου εγγράφων και του αριθμού επεξεργασιών προσωπικών δεδομένων που γίνονται καθημερινά στο Νοσοκομείο. Ενημέρωσε, επίσης, την Επίτροπο ότι από τη διεξαγωγή της έρευνας που έγινε δεν προέκυψαν ευθύνες για διαρροή του σχετικού εγγράφου.

Έστω και αν δεν έγινε δυνατό να αποδοθούν συγκεκριμένες ευθύνες για τη διαρροή του σχετικού εγγράφου ύστερα από την έρευνα που έγινε με οδηγίες της Εκτελεστικής Διευθύντριας του Νοσοκομείου, η ευθύνη για την ασφάλεια των δεδομένων και τη μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση τους παραμένει στον υπεύθυνο επεξεργασίας, την Εκτελεστική Διευθύντρια του Νοσοκομείου.

Η Επίτροπος έκρινε ότι η δημοσίευση των προσωπικών δεδομένων του παραπονούμενου στην εφημερίδα ήταν υπερβολική και αχρείαστη για το σκοπό της ενημέρωσης του κοινού και συνιστούσε παραβίαση της Αρχής της Αναλογικότητας. Δεδομένου όμως ότι είναι η πρώτη φορά όπου διαπιστώνεται παράβαση του Νόμου από την εφημερίδα αυτή έκρινε ότι δεν ενδείκνυται η επιβολή οποιασδήποτε από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 25 του Νόμου 138(Ι)/2001, όπως τροποποιήθηκε.

Back To Top