Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΑΠΟΦΑΣΗ: Αποστολή ανεπιθύμητων διαφημιστικών μηνυμάτων από Aeliotis


Αρ. Φακ.: Α/Π 11.17.001.19/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ


Στις 3/5/2016 υποβλήθηκε στο Γραφείο μου παράπονο από τον κ. Ψ., στο εξής «ο παραπονούμενος», εναντίον των καταστημάτων A.L.P. (AELIOTIS) TRADING LIMITED (στο εξής «καθ’ ού το παράπονο») ότι έλαβε από τον καθ’ ού το παράπονο διαφημιστικό μήνυμα sms παρά το γεγονός ότι είχε υποβάλει στο παρελθόν παράπονο κατά του ίδιου.

2. Συγκεκριμένα, ο παραπονούμενος είχε υποβάλει παράπονο και στο παρελθόν και στις 16/2/2016 είχα αποστείλει επιστολή στον καθ’ού το παράπονο, με την οποία έφερα εις γνώση του τις πρόνοιες της νομοθεσίας και του ζήτησα να διαγράψει τον αριθμό του παραπονούμενου από τα αρχεία του. Με επιστολή του ημερομηνίας 17/3/2016, ο καθ΄ ού το παράπονο με είχε ενημερώσει ότι είχε διαγράψει τον αριθμό του παραπονούμενου από τα αρχεία αποστολής διαφημιστικών μηνυμάτων της εταιρείας και με επιστολή του της ίδιας ημερομηνίας προς τον παραπονούμενο, η οποία κοινοποιήθηκε στο Γραφείο μου, τον είχε πληροφορήσει ότι ο αριθμός του διαγράφηκε από τα αρχεία του. Παρ’ όλα αυτά ο παραπονούμενος στις 3/5/2016 έλαβε ξανά διαφημιστικό μήνυμα sms από τον καθ΄ ού το παράπονο.

3. Στις 19/5/2016 απέστειλα στον καθ’ ού το παράπονο επιστολή με την οποία τον κάλεσα να υποβάλει τις απόψεις / σχόλια / παρατηρήσεις του σχετικά με το παράπονο και να με πληροφορήσει για ποιο λόγο ο παραπονούμενος έλαβε ξανά μήνυμα στις 3/5/2016 ενώ του είχα ζητήσει να σταματήσει να του αποστέλλει μηνύματα με την επιστολή μου με ημερομηνία 16/2/2016.

4. Μετά από επιστολή / υπενθύμιση μου ημερομηνίας 30/6/2016, ο καθ’ ού το παράπονο, με επιστολή του ημερομηνίας 18/7/2016 με πληροφόρησε μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

α) Έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς διαγραφή του αριθμού 99140531 από τα αρχεία αποστολής διαφημιστικών μηνυμάτων

β) Λειτουργός πωλήσεων της εταιρείας του επικοινώνησε τηλεφωνικώς με τον παραπονούμενο ο οποίος του επιβεβαίωσε ότι δεν έχει λάβει καθόλου διαφημιστικά μηνύματα από αυτόν τον τελευταίο μήνα.

5.1 Με βάση το άρθρο 106 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004 (Νόμος 112(I)/2004), όπως έχει τροποποιηθεί, η χρησιμοποίηση αυτόματων συστημάτων κλήσης και επικοινωνίας χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση (συσκευές αυτόματων κλήσεων), τηλεομοιοτυπικών συσκευών (φαξ) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση συνδρομητών ή χρηστών, οι οποίοι έχουν δώσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεση τους.

5.2 Με βάση το εδάφιο 2 του άρθρου 106, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), εάν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποκτά από τους πελάτες του στοιχεία επαφής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους στο πλαίσιο της πώλησης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου μπορεί να χρησιμοποιεί τα εν λόγω στοιχεία για την απευθείας εμπορική προώθηση των δικών του παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι οι πελάτες του έχουν σαφώς και ευδιάκριτα την ευκαιρία να αντιτάσσονται, δωρεάν και εύκολα, σε αυτή τη χρήση ηλεκτρονικών στοιχείων επαφής, κατά τη στιγμή της συλλογής τους, και τούτο με κάθε μήνυμα, σε περίπτωση που ο χρήστης αρχικά δεν είχε διαφωνήσει με αυτή τη χρήση.

5.3 Με βάση τον ορισμό που δίνεται στον Νόμο, στον όρο «ηλεκτρονικό ταχυδρομείο» περιλαμβάνονται και τα μηνύματα sms.

5.4 Με βάση το άρθρο 107 του Νόμου 112(Ι)/2004, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει εξουσία να επιλαμβάνεται υποθέσεων ή καταγγελιών που αφορούν πιθανές παραβιάσεις, μεταξύ άλλων, του άρθρου 106, ασκώντας τις αρμοδιότητες που της δίνει το άρθρο 23(ε), (στ), (ζ), (η), και (ιβ) του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 μέχρι 2012 (Νόμος 138(Ι)/2001, όπως έχει τροποποιηθεί), στο εξής «ο Νόμος».

6.1 Με βάση το άρθρο 23(στ) του Νόμου, η Επίτροπος έχει εξουσία να επιβάλλει τις κατά τα άρθρα 23A και 25 διοικητικές κυρώσεις.

6.2 Με βάση το άρθρο 25 του Νόμου, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορεί να επιβάλει τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:
(α) Προειδοποίηση, με αποκλειστική προθεσμία για άρση της παράβασης,
(β) Χρηματική ποινή μέχρι τριάντα χιλιάδες ευρώ(€30,000),
(γ) Προσωρινή ανάκληση άδειας,
(δ) Οριστική ανάκληση άδειας,
(ε) Καταστροφή αρχείου ή διακοπή επεξεργασίας και καταστροφή των σχετικών δεδομένων.
Οι υπό στοιχεία (β), (γ), (δ) και (ε) διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται πάντοτε ύστερα από ακρόαση του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκπροσώπου του ή του τρίτου. Είναι ανάλογες προς τη βαρύτητα της παράβασης που καταλογίζεται. Οι υπό στοιχεία (γ), (δ) και (ε) διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται σε περιπτώσεις ιδιαίτερα σοβαρής ή καθ’ υποτροπήν παράβασης. Χρηματική ποινή δύναται να επιβληθεί σωρευτικά και με τις υπό στοιχεία (γ), (δ) και (ε) κυρώσεις.

7. Με επιστολή μου ημερομηνίας 29/7/2016 ενημέρωσα τον καθ’ ού το παράπονο ότι υπάρχει εκ πρώτης όψεως παράβαση του άρθρου 106 του Νόμου 112(Ι)/2004 επειδή είχε αποστείλει μηνύματα sms με σκοπό την απ’ ευθείας εμπορική προώθηση στον παραπονούμενο χωρίς να του δίνει τη δυνατότητα να σταματήσει να τα λαμβάνει με εύκολο τρόπο, αφού είχε αποστείλει μήνυμα στον παραπονούμενο παρά το ότι του είχα ζητήσει να σταματήσει να του αποστέλλει μηνύματα, και τον κάλεσα να αναφέρει τυχόν λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι δεν πρέπει να του επιβληθεί οποιαδήποτε από τις πιο πάνω κυρώσεις.

8. Ο καθ΄ού το παράπονο με επιστολή του ημερομηνίας 12/8/2016 μέσω τηλεομοιότυπου απάντησε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

α) Έλαβε πολύ σοβαρά υπόψη και απάντησε σε όλες τις επιστολές μου αλλά και τις υποδείξεις μου και έλαβε όλα τα μέτρα τα οποία του ανέφερα και συγκεκριμένα
· αφαίρεσε τον αριθμό του παραπονούμενου από την λίστα στους οποίους μπορούσε να σταλεί μήνυμα στο μέλλον και
· με καθοδήγηση της εταιρείας Golden Telemedia είχε ζητήσει κατεπείγον αριθμό 8000 από την Cyta τον οποίο αφιέρωσε αποκλειστικά για να αποτελεί εύκολο και εντελώς δωρεάν τρόπο τερματισμού της αποστολής μηνυμάτων sms και τον οποίο θα διαχειριζόταν η εταιρεία Golden Telemedia.

β) Στις 3/5/2016 απέστειλε μηνύματα sms στους πελάτες του μέσω άλλης εταιρείας (παλαιό συνεργάτη) επειδή η Golden Telemedia ήταν κλειστή για τις διακοπές του Πάσχα, χωρίς να αντιληφθεί ότι δεν ενημερώθηκε η βάση δεδομένων του για τον τερματισμό που έγινε μέχρι εκείνη την ημέρα, μέσα στους οποίους συμπεριλαμβανόταν και ο αριθμός του παραπονούμενου, με αποτέλεσμα δυστυχώς να του αποσταλεί ξανά μήνυμα sms. Πρόσθεσε ότι δεν το έπραξε επίτηδες αλλά από άγνοια στον τρόπο αφαίρεσης των αριθμών από τη βάση δεδομένων καθώς επίσης και ότι συζητώντας την περίπτωση με την Golden Telemedia συμφωνήθηκε ότι για να αποφευχθούν μελλοντικά παρόμοια λάθη, θα ενημερώνονται / διορθώνονται και οι δυο βάσεις δεδομένων που έχει ο ίδιος και η Golden Telemedia, εντός δυο εβδομάδων από την προηγούμενη αποστολή sms.

γ) Η διαχείριση της όλης υπόθεσης έχει γίνει με γνώμονα τα καλώς νοούμενα συμφέροντα και επιθυμίες του πελάτη του και ουδέποτε θέλησε να ενοχλήσει. Πρόσθεσε ότι ήταν μια ατυχής συγκυρία που περιέπλεξε τα πράγματα και οδήγησε στο λάθος αυτό και ευχήθηκε η ειλικρινής και καθόλα αληθινή τοποθέτηση του να τύχει και της ανάλογης απόφασης.

9. Με βάση τα πιο πάνω υπήρξε παράβαση του άρθρου 106 του Νόμου 112(Ι)/2004 λόγω της αποστολής μηνυμάτων από τον καθ΄ ού το παράπονο χωρίς να δίνεται η δυνατότητα στον παραλήπτη να σταματήσει να λαμβάνει τα μηνύματα με εύκολο τρόπο.

10. Αφού έλαβα υπόψη μου:

α) ότι ο παραπονούμενος υπήρξε πελάτης του καθ’ ού το παράπονο στο παρελθόν,

β) ότι ο καθ’ού το παράπονο τώρα έχει προσθέσει αριθμό χωρίς χρέωση με τον οποίο θα μπορούν οι παραλήπτες των μηνυμάτων να ζητούν να σταματήσουν να λαμβάνουν τα μηνύματα ατελώς και με εύκολο τρόπο και έχει λάβει μέτρα για να μην επαναληφθεί παρόμοιο συμβάν,

γ) την παραδοχή του καθ΄ ού το παράπονο,

αποφάσισα ασκώντας την εξουσία που μου παρέχει το άρθρο 25 του Νόμου, να επιβάλω στον καθ΄ ού το παράπονο τη διοικητική κύρωση της χρηματικής ποινής ύψους €300,00 (τριακοσίων ευρώ).

Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα4 Οκτωβρίου 2016

Back To Top