Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αποτελέσματα των ελέγχων για τη χρήση Cookies από ιστοσελίδες

Ανακοίνωση
Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
σε σχέση με τα αποτελέσματα των ελέγχων
για τη χρήση Cookies από ιστοσελίδες

Σε συνέχεια των προηγούμενων Ανακοινώσεων μου σε σχέση με τους ελέγχους που διενεργεί το Γραφείο μου σε ιστοσελίδες σχετικά με τη χρήση cookies, ενημερώνω ότι έχουν ολοκληρωθεί περί των 30 ελέγχων που αφορούν κυρίως σε ειδησεογραφικές και άλλες συναφείς ιστοσελίδες ενημέρωσης του κοινού.

Υπενθυμίζεται ότι τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που αποθηκεύονται από έναν δικτυακό τόπο στον υπολογιστή ή στη φορητή συσκευή του επισκέπτη, για τα οποία με βάση τη νομοθεσία απαιτείται η λήψη συγκατάθεσης των χρηστών, (με εξαίρεση αυτά που είναι απολύτως αναγκαία για να μπορεί ο παροχέας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας να παρέχει την υπηρεσία την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης).

Οι διαχειριστές των ιστοσελίδων στις οποίες διενεργήθηκε έλεγχος είχαν λάβει επιστολές με τα ευρήματα του ελέγχου, τα οποία κλήθηκαν να διορθώσουν. Λόγω του ότι οι συγκεκριμένοι έλεγχοι ήταν οι πρώτοι του είδους, και οι διαδικτυακοί τόποι αναβαθμίζονται συνεχώς με την χρήση νέων τεχνολογιών, είχε δοθεί στους διαχειριστές των ιστοσελίδων μεγάλο χρονικό περιθώριο συμμόρφωσης και αποστάληκαν σωρεία επιστολών με υποδείξεις / διευκρινήσεις σχετικά με προβλήματα που είχαν παρουσιαστεί κατά τους ελέγχους.

Τα κυριότερα θέματα που είχαν διαπιστωθεί κατά τους ελέγχους είναι τα ακόλουθα:
1. Στις περισσότερες ιστοσελίδες δεν υπήρχε ενημέρωση σχετικά με τους σκοπούς χρήσης των cookies.
2. Ιστοσελίδες οι οποίες είχαν ενημέρωση για την χρήση cookies, δεν λάμβαναν την ρητή συγκατάθεση των χρηστών για την χρήση cookies, ή ο τρόπος λήψης της συγκατάθεσης δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για νόμιμη συγκατάθεση (ελεύθερη, με δυνατότητα ανάκλησης, κλπ).
3. Κάποια cookies όπως π.χ. για μέτρηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας ήταν λανθασμένα κατηγοριοποιημένα ως «απολύτως αναγκαία».

Μετά από τις υποδείξεις μας έχουμε διαπιστώσει ότι υπήρξε συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας και της στόχευσης του ελέγχου. Oι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, και θα επανελέγχεται η συμμόρφωση των ιστοσελίδων.

Στο ερώτημα που τίθεται συνήθως, πως αντιμετωπίζουν την χρήση των cookies άλλες Εποπτικές Αρχές, θα ήθελα να αναφέρω ότι έχουν διεξάγει και διεξάγουν αντίστοιχους ελέγχους και προβαίνουν σε διάφορες ενέργειες με στόχο την συμμόρφωση με την νομοθεσία.

Το Γραφείο μου παρακολουθεί και συμμετέχει στις συζητήσεις των ομάδων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) που εξετάζουν διάφορα θέματα σε σχέση με την χρήση cookies, για περαιτέρω ομοιομορφία στην προσέγγιση των μελών του ΕΣΠΔ. Αν παραστεί ανάγκη θα προβούμε σε επιπρόσθετους ελέγχους για τα θέματα που είναι υπό-συζήτηση, όπως π.χ. σε σχέση με την χρήση των εργαλείων Google Analytics και Facebook connect / pixel αλλά και άλλων νέων τεχνολογιών.
Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαϊδου
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα

8 Μαΐου 2023

Back To Top