Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

- Οδηγία 4/2017 για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης από τους υπαλλήλους στο Δημόσιο Τομέα

Back To Top