Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αποφάσεις: Ιανουάριος – Μάρτιος 2023


Καταγγελία εναντίον εφημερίδας «Πολίτης» για δημοσιοποίηση ονομάτων και φωτογραφιών αστυνομικών-ανακριτών εν ώρα καθήκοντος στο αεροδρόμιο Λάρνακας

Υποβλήθηκε καταγγελία από δύο αστυνομικούς εναντίον της εφημερίδας «Πολίτης» για παράνομη αποκάλυψη των ονομάτων και των φωτογραφιών τους σε δημοσίευμα ημερομηνίας 17.06.2018.

Είχα αποφασίσει την 9.1.2019 ότι ο επιδιωκόμενος σκοπός θα μπορούσε να είχε επιτευχθεί εκθέτοντας λιγότερα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων των δεδομένων, όπως για παράδειγμα κάνοντας αναφορά μόνο στα αρχικά του ονοματεπώνυμου και/ή τα πρόσωπα των αστυνομικών να είναι θολωμένα, κλπ. Επέβαλα διοικητικό πρόστιμο ύψους €10.000.

Καταχωρίστηκε προσφυγή εναντίον της Απόφασης μου η οποία κατέληξε σε ακύρωση της από το Διοικητικό Δικαστήριο, χωρίς όμως αυτή να κριθεί επί της ουσίας. Αποφάσισα όπως προχωρήσω σε επανεξέταση της υπόθεσης.

Στα πλαίσια της επανεξέτασης και αφού έλαβα υπόψιν όλα τα γεγονότα που περιήλθαν εκ νέου υπόψιν μου, κατέληξα με Απόφαση ημερ. 16.1.2023, ότι υπήρξε παραβίαση των διατάξεων των Άρθρων 5(1)(γ) και 6(1)(στ) του Κανονισμού.

Συνεκτίμησα όλους τους επιβαρυντικούς και μετριαστικούς παράγοντες ως είχαν διαμορφωθεί και επέβαλα στην Καθ’ ης την καταγγελία, διοικητική κύρωση προστίμου ύψους €7.000, για την εκ μέρους της παραβίαση των Άρθρων 5(1)(γ) και 6(1)(στ) του ΓΚΠΔ. Η μείωση του διοικητικού προστίμου και διαφοροποίηση του σε σχέση με την πρώτη Απόφαση του Γραφείου μου, ήταν επακόλουθο της διαφοροποίησης των επιβαρυντικών και μετριαστικών παραγόντων, οι οποίοι λήφθηκαν υπόψιν κατά την επανεξέταση.

Η Απόφαση μου ημερ. 16.1.2023 έχει επίσης προσβληθεί και εκκρεμεί ενώπιον Διοικητικού Δικαστηρίου.

Για ολόκληρη την απόφαση πατήστε εδώ.


Καταγγελία για λειτουργία Κλειστού Κυκλώματος Βιντεοπαρακολούθησης (ΚΚΒΠ) σε κατάστημα

Υποβλήθηκε στο Γραφείο μου καταγγελία εναντίον της A&A HOTEL SHOPS σχετικά με την λειτουργία Κλειστού Κυκλώματος Βιντεοπαρακολούθησης (ΚΚΒΠ) σε κατάστημα της. Η καταγγελία αφορούσε στην παρακολούθηση εργαζομένου και συνεχή έλεγχο των κινήσεων του στον χώρο, μέσω του ΚΚΒΠ. Η καταγγέλλουσα απολύθηκε από την εργασία της κατ’ επίκληση υλικού από το ΚΚΒΠ.

Για υποστήριξη των ισχυρισμών της, η καταγγέλλουσα προσκόμισε σχετικά στιγμιότυπα οθόνης στα οποία φαινόταν γραπτή επικοινωνία μεταξύ της και της Καθ’ ης την καταγγελία, δεικνύοντας παρακολούθηση των κινήσεων της κατά τη διάρκεια της εργασίας.

Η καταγραφή του προσωπικού καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας του, κρίνεται υπερβολική καθότι παρεμβαίνει σε μεγάλο βαθμό στην ιδιωτική ζωή του εργαζόμενου και δεν συνάδει με τα άρθρα 5 και 6 του Κανονισμού. Επιπρόσθετα, η λήψη μέσω ΚΚΒΠ θα πρέπει να περιορίζεται σε χώρους εισόδου και εξόδου, στα ταμεία ή χώρους με χρηματοκιβώτια, ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό κλπ., υπό τον όρο ότι οι κάμερες εστιάζουν στο αγαθό που προστατεύουν κι όχι στους χώρους των εργαζομένων

Αφού προέβηκα σε διερεύνηση του παραπόνου και έλαβα τις θέσεις της Καθ’ ης την καταγγελία – εταιρείας σε σχέση με την υπό εξέταση περίπτωση, διαπίστωσα παραβίαση των Άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού. Στην βάση της διαπίστωσης αυτής, εξέδωσα Εντολές με υποδείξεις προς την Καθ’ ης την καταγγελία όπως (1) τοποθετήσει τις κάμερες με τρόπο ώστε να έχουν λήψη μόνο των αντικειμένων που έχουν αξία, (2) διαγραφούν καταγραφές που δεν λήφθηκαν νόμιμα, (3) τοποθετηθούν ενημερωτικές/προειδοποιητικές πινακίδες και (4) σταλούν αποδεικτικά στοιχεία της συμμόρφωσης της Καθ’ ης με τις Εντολές.

Η Καθ’ ης την καταγγελία συμμορφώθηκε με τις Εντολές και ενημέρωσα σχετικά την καταγγέλλουσα.

Για ολόκληρη την απόφαση πατήστε εδώ.


Καταγγελία για λήψη ανεπιθύμητων κλήσεων

Υπεβλήθη καταγγελία στο Γραφείο μου, από πρώην κάτοχο τηλεφωνικού αριθμού της εταιρείας Epic Ltd. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο καταγγέλλων λάμβανε από το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας, αναπάντητες τηλεφωνικές κλήσεις, σε ακατάλληλες ώρες, ενώ σε περίπτωση που προλάβαινε να απαντήσει στις κλήσεις αυτές, οι κλήσεις διακόπτονταν. Κατά τη διερεύνηση της καταγγελίας, διεφάνη ότι πέραν του καταγγέλλοντος, άλλοι 331 πρώην πελάτες της εταιρείας έλαβαν παρόμοιες κλήσεις.

Διαπίστωσα ότι οι εν λόγω κλήσεις διενεργήθηκαν χωρίς την ύπαρξη νομικής βάσης, κατά παράβαση του άρθρου 6(1) του Κανονισμού.

Βάσει των στοιχείων που υπεβλήθησαν στο Γραφείο μου, δεν ήταν ευκρινής ο τρόπος λειτουργίας της λίστας, στην οποία περιλήφθηκαν οι τηλεφωνικοί αριθμοί στους οποίους διενεργήθηκε κλήση. Πέραν τούτου, δεν απετράπη η διατήρηση, αλλά διατηρήθηκαν για χρονικό διάστημα πέραν του προβλεπόμενου, τα δεδομένα των 332 πρώην πελατών της εταιρείας για επίτευξη των υπό αναφορά σκοπών. Διαπιστώθηκε, επομένως, ότι δεν εφαρμόστηκε η τότε ισχύουσα πολιτική διατήρησης δεδομένων, αλλά και ότι θα μπορούσαν να είχαν ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα απέτρεπαν το περιστατικό.

Ως εκ τούτων, η εταιρεία παραβίασε επιπρόσθετα τα άρθρα 24(1) και 24(2), ως επίσης και το άρθρο 32(1) του Κανονισμού επειδή δεν εφάρμοζε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει και να μπορεί να αποδεικνύει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τον Κανονισμό, και να διασφαλίζει το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας έναντι των κινδύνων.

Λαμβάνοντας υπόψιν μετριαστικούς και επιβαρυντικούς παράγοντες οι οποίοι αφορούσαν στο περιστατικό, επέβαλα στην εταιρεία Epic Ltd τη διοικητική κύρωση προστίμου ύψους τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (€3 250).

Για ολόκληρη την απόφαση πατήστε εδώ.

Καταγγελία εναντίον διευθυντή Νομικού Προσώπου Δημόσιου Δικαίου

Υποβλήθηκε στο Γραφείο μου καταγγελία από υπάλληλο Νομικού Προσώπου Δημόσιου Δικαίου εναντίον του διευθυντή της Υπηρεσίας του, σχετικά με τη διαγραφή του υπηρεσιακού του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συγκεκριμένα, ο καταγγέλλων ισχυρίστηκε ότι, η υπηρεσιακή του ηλεκτρονική διεύθυνση διακόπηκε μετά από σχετική ειδοποίηση, ενώ βρισκόταν σε πολύμηνη άδεια ασθενείας.

Κατά τη διερεύνηση της καταγγελίας, ο διευθυντής της Υπηρεσίας, διευκρίνισε ότι αποφασίστηκε η μεταφορά της υπηρεσιακής ηλεκτρονικής διεύθυνσης του καταγγέλλοντα σε συνάδελφο του, για αποφυγή προβλημάτων που με βεβαιότητα θα προκαλούνταν λόγω της πολύμηνης απουσίας του. Ανέφερε επίσης ότι δόθηκε πρόσβαση στον καταγγέλλοντα στο υπηρεσιακό ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο μετά την επιστροφή του στην Υπηρεσία, προκειμένου να μπορέσει να μεταφέρει τα προσωπικά του δεδομένα σε άλλα αρχεία, αλλά ο καταγγέλλοντας απέρριψε την επιλογή αυτή.

Το Γραφείο μου έχει εκδώσει σχετική Γνώμη, στις 17 Μαΐου 2019, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται πρόσβαση στον υπηρεσιακό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εργοδοτουμένου και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε αυτόν, σε περίπτωση που είναι αναγκαίο, μεταξύ άλλων, για σκοπούς εύρυθμης λειτουργία του οργανισμού.

Λαμβάνοντας υπόψιν (α) ότι ο καταγγέλλων έλαβε ειδοποίηση για την διαγραφή του υπηρεσιακού ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου, (β) ότι του δόθηκε ξανά πρόσβαση για ένα χρονικό διάστημα στο υπηρεσιακό ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο μετά την επιστροφή του στην Υπηρεσία για να μεταφέρει τα προσωπικά του δεδομένα σε άλλα αρχεία και (γ) οι λόγοι που οδήγησαν στη διαγραφή του υπηρεσιακού ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου αφορούσαν στην εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας και στην προστασία των συμφερόντων της, κατέληξα ότι δεν προκύπτει οποιαδήποτε παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και της εθνικής νομοθεσίας Ν. 125(Ι)/2018.

Καταγγελία για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα και σε πληροφορίες του Δημόσιου τομέα.

Την 1η Νοεμβρίου 2022 υποβλήθηκε καταγγελία στο Γραφείο μου εναντίον της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή (εφεξής η «ΥΠΚ»), σχετικά με την μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης του Καταγγέλλοντος στα προσωπικά του δεδομένα (Άρθρο 15 του Κανονισμού) και την μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης του σε έγγραφα που διατηρεί η ΥΠΚ, τα οποία σχετίζονται με καταγγελία του και εμπίπτουν στο Δικαίωμα Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμου του 2017 (εφεξής ο «Νόμος»).

Μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης, αποφάσισα όπως, δοθεί πρόσβαση στον Καταγγέλλοντα στα έγγραφα τα οποία περιέχονται στον φάκελο καταγγελίας του τα οποία τον αφορούν και εμπίπτουν στα δεδομένα προσωπικού του χαρακτήρα και στα έγγραφα τα οποία περιέχονται στον φάκελο καταγγελίας του, τα οποία εμπίπτουν στο δικαίωμα πρόσβασης του βάσει των άρθρων 3 και 8 του Νόμου, και δεν εμπίπτουν στην απόλυτη εξαίρεση πληροφοριών που δόθηκαν υπό τον όρο της εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 34.

Για ολόκληρη την απόφαση πατήστε εδώ.


Καταγγελία εναντίον Συμβουλίου Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων Κύπρου


Υποβλήθηκε καταγγελία εναντίον του Συμβουλίου Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων Κύπρου, σχετικά με την εγκατάσταση Κλειστού Κυκλώματος Βιντεοπαρακολούθησης (ΚΚΒΠ) στο εσωτερικό μέρος γραφείου και καταγραφή ολόκληρου το χώρου, όπως και του διαδρόμου έξω από αυτό, με αποτέλεσμα την συνεχή καταγραφή των εργαζομένων και τρίτων προσώπων που επισκέπτονταν τον χώρο.

Κατά τη διερεύνηση της καταγγελίας, το Συμβούλιο κοινοποίησε στο Γραφείο μου, έντυπα συγκατάθεσης, με τα οποία είχε λάβει τη συγκατάθεση των εργαζομένων, για την τοποθέτηση του ΚΚΒΠ.

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η συγκατάθεση πρέπει να παρέχεται ελεύθερα και την ύπαρξη ανισορροπίας ισχύος μεταξύ του Συμβουλίου ως εργοδότη και των εργαζομένων του, έκρινα απίθανο οι τελευταίοι να ήταν σε θέση να δηλώσουν την άρνησή τους στην εγκατάσταση του ΚΚΒΠ, χωρίς τον φόβο πιθανών αρνητικών συνεπειών. Επομένως, το προσωπικό του Συμβουλίου, ήταν απίθανο να είχε ανταποκριθεί ελεύθερα στο αίτημα συγκατάθεσης του εργοδότη του. Ως εκ τούτου, η νομική βάση δεν θα μπορούσε και δεν θα έπρεπε να είναι η συγκατάθεση των εργαζομένων και, επομένως, τα έντυπα συγκατάθεσης δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν επαρκείς αποδείξεις της σύμφωνης γνώμης των εργαζομένων για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, κατέληξα ότι η συγκεκριμένη επεξεργασία, ήτοι η λειτουργία του ΚΚΒΠ, στερείτο νομιμότητας και υπήρξε παραβίαση των Άρθρων 5(1)(α) και 6 του Κανονισμού.

Στην βάση της πιο πάνω διαπίστωσης, εξέδωσα Εντολές προς το Συμβούλιο Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων Κύπρου, όπως:

Εντολή 1η: Διακόψει οριστικά τη λειτουργία του ΚΚΒΠ και απεγκαταστήσει την κάμερα ή στην περίπτωση που το κόστος απεγκατάστασής της είναι δυσανάλογο, να καλύψει αυτή, ώστε να δίνεται η εντύπωση ότι δεν λειτουργεί,

Εντολή 2η: Διαγράψει άμεσα οποιεσδήποτε καταγραφές που λήφθηκαν από το ΚΚΒΠ, στην περίπτωση που αυτό ισχύει και μου αποστείλει σχετική απόδειξη,

Εντολή 3η: Γνωστοποιήσει στο Γραφείο μου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 2 εβδομάδων από την παραλαβή της παρούσας, όλες τις ενέργειες προς υλοποίηση των Εντολών.

Το Συμβούλιο Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων Κύπρου, έχει συμμορφωθεί με τις Εντολές του Γραφείου μου.

Για ολόκληρη την απόφαση πατήστε εδώ.

Καταγγελία για αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων διαδικτυακά

Υποβλήθηκε στο Γραφείο μου καταγγελία σχετικά με αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων και ειδικότερα «δημόσια διαδικτυακή αποκάλυψη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων».

O καταγγέλλων ανέφερε ότι διατηρεί λογαριασμό στο Facebook και χρησιμοποιεί παρατσούκλι και όχι το όνομα του, ωστόσο οι φίλοι του γνωρίζουν ότι ο λογαριασμός αυτός ανήκει σε αυτόν. Ο Καθ’ ου την καταγγελία ανάρτησε δημοσίευση σε σχέση με τον καταγγέλλοντα αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας. Μετά από ενημέρωση από κοινούς τους φίλους και μετά από παράκληση κοινής τους φίλης, ο Καθ’ ου διάγραψε την ανάρτηση. Ο καταγγέλλων κοινοποίησε στο Γραφείο μου σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

Εφόσον έλαβα και τις θέσεις του Καθ’ ου την καταγγελία, ο οποίος υποστήριξε ότι ο καταγγέλλων δεν ταυτοποιείτο μέσα από τη δημοσίευση των πληροφοριών, ενώ οι αναρτήσεις του ήταν σύμφωνες με τους κανονισμούς της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, αποφάσισα όπως απευθύνω Προειδοποίηση προς τον Καθ’ ου την καταγγελία, όπως στο μέλλον απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία αντίκειται στις διατάξεις του Κανονισμού καθώς και όπως επιδεικνύει τη δέουσα επιμέλεια σχετικά με τις πληροφορίες που μεταφορτώνει ή/και αναρτά στην πλατφόρμα Facebook και οι οποίες συνιστούν προσωπικά δεδομένα άλλων ατόμων και ιδιαίτερα όσον αφορά σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων (δεδομένα υγείας).

Ενημέρωσα σχετικά τον καταγγέλλοντα.

Για ολόκληρη την απόφαση πατήστε εδώ.

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Καταγγελία για αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων διαδικτυακά.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Καταγγελία για ΚΚΒΠ.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Καταγγελία για λήψη ανεπιθύμητων κλήσεων.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Καταγγελία για μη ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης και σε πληροφορίες του Δημόσιου τομέα.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Καταγγελία εναντίον εφημερίδας Πολίτης.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Καταγγελία εναντίον ΣΕΚΚΚ.pdf


Back To Top