Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Συντονισμένη δράση του ΕΣΠΔ σχετικά με τον ρόλο των Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
To Γραφείο συμμετέχει στη συντονισμένη δράση του ΕΣΠΔ
σχετικά με τον ρόλο των Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ)

Στις 15 Μαρτίου 2023, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) ξεκίνησε τη δεύτερη συντονισμένη δράση σχετικά με τον διορισμό και το ρόλο των Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ). Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι η συλλογή πληροφοριών για τις πρακτικές που ακολουθούνται στα Κράτη Μέλη και η αξιολόγηση της συμμόρφωσής με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Στα πλαίσια αυτής της πρωτοβουλίας, το Γραφείο μου θα αποστείλει σχετικό ερωτηματολόγιο που ετοίμασε το ΕΣΠΔ, στους ΥΠΔ δημοσίων, αλλά και ιδιωτικών οργανισμών. Οι απαντήσεις θα αξιολογηθούν και θα αποσταλούν στο ΕΣΠΔ για να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα, τόσο σε εθνικό, όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.


Ειρήνη Λοïζίδου Νικολαΐδου

Επίτροπος Προστασίας

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Λευκωσία, 15η Μαρτίου 2023


* Σημείωση: Το ερωτηματολόγιο έχει αποσταλεί μέσω του εργαλείου EU Survery της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την διεύθυνση DIGIT-EUSURVEY@nomail.ec.europa.eu

Back To Top