Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

EUROJUST

EUROJUST

Η Eurojust είναι οργανισμός της ΕΕ, ο οποίος προάγει τη δικαστική συνεργασία σε έρευνες και διώξεις σχετικά με περιπτώσεις σοβαρού εγκλήματος που αφορούν τουλάχιστον σε δύο κράτη μέλη.

Η Eurojust είναι ένα σύστημα που επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ δικαστικών και εισαγγελικών Αρχών των ΚΜ με σκοπό την ενίσχυση του συντονισμού και της συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών για την έρευνα και τη δίωξη σοβαρών εγκλημάτων που έχουν επιπτώσεις σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη ή απαιτούν δίωξη σε κοινές βάσεις, βάσει επιχειρήσεων που διεξάγονται και πληροφοριών που παρέχονται από τις αρχές των κρατών μελών, την EUROPOL, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την OLAF.

Τα καθήκοντα της Eurojust επιτελούνται από εθνικά μέλη. Κάθε κράτος μέλος διορίζει έναν δικαστή ή εισαγγελέα στη Eurojust, το καθεστώς του οποίου υπόκειται στο εθνικό δίκαιο και ο οποίος διαθέτει τις απαιτούμενες αρμοδιότητες για την εκτέλεση των αναγκαίων καθηκόντων που αποσκοπούν στην προώθηση και τη βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας.

Η Eurojust δύναται να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο μέτρο που κρίνεται αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων της. Συνεργάζεται επίσης με άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ και ανταλλάσσει μαζί τους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η Eurojust δύναται επίσης να συνεργάζεται και να ανταλλάσσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με τρίτες χώρες και οργανισμούς.

Στους κόλπους της Eurojust έχει συσταθεί ανεξάρτητη κοινή εποπτική αρχή (ΚΕΑ), η οποία είναι επιφορτισμένη με το καθήκον παρακολούθησης της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται από την Eurojust. Τα φυσικά πρόσωπα έχουν δικαίωμα προσφυγής στην κοινή εποπτική αρχή εάν διατηρούν αμφιβολίες ως προς την απάντηση της Eurojust σε αίτημα πρόσβασης, διόρθωσης, κλειδώματος ή διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση αθέμιτης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Eurojust, η Eurojust ευθύνεται, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η έδρα της (Κάτω Χώρες), για κάθε ζημία που υπέστη το υποκείμενο των δεδομένων.

Αρμόδιες Αρχές στην Κύπρο είναι η Νομική Υπηρεσία και τα αρμόδια Δικαστήρια.

Σύμφωνα με το άρθρο 19 της απόφασης Eurojust, έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής σε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και που υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Eurojust, υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω άρθρο. Δεν υπάρχει χρέωση για την άσκηση των δικαιωμάτων.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας, θα πρέπει να υποβάλετε γραπτή αίτηση είτε στην Eurojust είτε σε μια εποπτική αρχή σε ένα από τα κράτη μέλη. Το αίτημά σας θα διαβιβαστεί από την εποπτική αρχή στην Eurojust. Η Eurojust πρέπει να έχει εξετάσει πλήρως το αίτημά σας εντός τριών μηνών από την παραλαβή του. Στην Κύπρο μπορείτε να αποταθείτε στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για να διαβιβάσει το αίτημα στην Eurojust. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την άσκηση των δικαιωμάτων επισκεφθείτε την σχετική ιστοσελίδα της Eurojust.


Last Update:
08/10/2019 02:32:04 PM
 
Back To Top