Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

- Ο περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος του 2001, αρ. 138(Ι)/2001 (καταργήθηκε)


Ο περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος του 2001, αρ. 138(Ι)/2001

Ο Νόμος 138(Ι)/2001 ψηφίστηκε στη Κύπρο τον Νοέμβριο του 2001, στα πλαίσια εναρμόνισης με το κοινοτικό δίκαιο και συγκεκριμένα με την Οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Ο Νόμος τροποποιήθηκε το 2003 και το 2012.


Με την έναρξη της ισχύος των διατάξεων του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο του 2018 (Ν. 125(I)/2018) στις 31/7/2018, ο Νόμος 138(Ι)/2001 καταργήθηκε.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word 138(I)-2001&37(I)-2003&105(I)-2012_el.docLast Update:

05/09/2018 08:11:53 AM

 
Back To Top