Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

2. Δημοσκοπήσεις και έρευνες αγοράς που διεξάγονται τηλεφωνικώς


Οι Εταιρείες δημοσκοπήσεων και ερευνών αγοράς δικαιούνται να χρησιμοποιούν τους αριθμούς που είναι καταχωρισμένοι στο τηλεφωνικό κατάλογο ή να χρησιμοποιούν συστήματα για τη τυχαία κλήση τηλεφωνικών αριθμών, και δεν απαιτείται για αυτό η προηγούμενη συγκατάθεση του καλούμενου (υποκείμενο των δεδομένων) εφόσον δεν έχει ή δεν υποκρύπτει προωθητική ενέργεια για συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία ή άλλο διαφημιστικό σκοπό.

Όταν διενεργείται τηλεφωνικώς δημοσκόπηση ή έρευνα αγοράς, χωρίς αναφορά μιας μόνο επωνυμίας ή ενός συγκεκριμένου ατόμου (π.χ. υποψηφίου σε εκλογές), τότε εφαρμόζεται το άρθρο 5(2)(ε) του Νόμου (έννομο συμφέρον).

Η εταιρεία ερευνών αγοράς θα πρέπει να ενημερώνει τους καλούμενους τουλάχιστον για τα στοιχεία του υπεύθυνου επεξεργασίας, τον σκοπό της έρευνας, τους αποδέκτες και για τα δικαιώματα τους (άρθρο 11(1) του Νόμου) και να τους δίνει το δικαίωμα να αρνηθούν στη λήψη κλήσεων στο μέλλον όπως και στη συνέχιση της τρέχουσας κλήσης. Η άρνηση των καλουμένων θα πρέπει να καταχωρίζεται με σκοπό την εξασφάλιση της μη ενόχλησής τους στο μέλλον.

Σε περίπτωση που η εταιρεία ερευνών επιθυμεί την αποθήκευση των στοιχείων που αφορούν στους καλούμενους, όπως για παράδειγμα το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, θα πρέπει να λαμβάνει τη συγκατάθεση των καλουμένων αφού τους ενημερώσει πρώτα σύμφωνα με το άρθρο 11(1) του Νόμου.

Όταν όμως η επεξεργασία υποκρύπτει προωθητική ενέργεια για συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία ή άλλο διαφημιστικό σκοπό, π.χ. πολιτική διαφήμιση ή διαφήμιση εμπορικής επωνυμίας, τότε απαιτείται η εκ των προτέρων γραπτή συγκατάθεση του καλούμενου, όπως προνοεί το άρθρο 15(1) του Νόμου.

Το άρθρο 15 του Νόμου που αφορά στην επεξεργασία που γίνεται για σκοπούς προώθησης πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών εξ’ αποστάσεως, προνοεί ότι:

(1) Τα προσωπικά δεδομένα δεν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από οποιοδήποτε για λόγους προώθησης, πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών εξ’ αποστάσεως, εκτός αν το υποκείμενο των δεδομένων δηλώσει γραπτώς τη συγκατάθεσή του στον υπεύθυνο επεξεργασίας.
(2) Υπεύθυνος επεξεργασίας που επιθυμεί να προβεί σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους λόγους που αναφέρονται στο εδάφιο (1), μπορεί να χρησιμοποιήσει για το σκοπό λήψης της συγκατάθεσης του υποκειμένου των δεδομένων το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του υπό τον όρο ότι τα δεδομένα αυτά έχουν ληφθεί από πηγές προσβάσιμες στο κοινό.


Ειρήνη Λοïζίδου Νικολαΐδου
Επίτροπος Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


29 Σεπτεμβρίου 2017


Last Update:
24/08/2018 03:04:07 PM
 
Back To Top