Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΠΑΡΑΠΟΝΟ: Δεδομένα που ζητούνται από την Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα από αιτητές δανείου και από εγγυητές


Υποβλήθηκε από πολίτη παράπονο στο Γραφείο της Επιτρόπου για το έντυπο «Δήλωση / Αλλαγή Στοιχείων Φυσικού Προσώπου» της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας όπου του ζητήθηκε να το συμπληρώσει και να το υπογράψει μετά την υπογραφή άλλου εντύπου με τα ίδια στοιχεία για τον ίδιο σκοπό με το οποίο εγγυήθηκε πελάτη της Τράπεζας (αδελφό του) για σύναψη στεγαστικού δανείου από το Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών. Συγκεκριμένα, ο παραπονούμενος ισχυρίστηκε ότι τα λεπτομερή στοιχεία που ζητούνται στο εν λόγω έντυπο και αφορούν τα μέλη της οικογένειας του (σύζυγο και τέκνα) είναι υπερβολικά και συνεπώς γίνεται παραβίαση των προσωπικών δεδομένων του.

Ζητήσαμε από την Τράπεζα να μας πληροφορήσει τους λόγους που ζητούνται στο έντυπο στοιχεία που αφορούν τα τέκνα (επώνυμο, όνομα, αρ. ταυτότητας/ διαβατηρίου, χώρα έκδοσης, ημερομηνία γέννησης και επάγγελμα), καθώς και τη σύζυγο εγγυητή σε περιπτώσεις που αφορούν αιτήσεις για σύναψη στεγαστικών δανείων από τρίτα πρόσωπα και να μας εφοδιάσει με αντίγραφο του πρώτου εντύπου που όπως αναφέρει ο παραπονούμενος κλήθηκε να συμπληρώσει και να υπογράψει για τον ίδιο σκοπό, ως εγγυητής.

Η Τράπεζα ισχυρίστηκε ότι τα στοιχεία των συνδεδεμένων προσώπων (συμπεριλαμβανομένου του/ της συζύγου) είναι αναγκαία για τα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα λόγω της υποχρέωσης τους από δευτερογενείς νομοθεσίες που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση νόμου. Συγκεκριμένα, βάσει των διατάξεων της Κανονιστικής Διοικητικής Πράξης 463/2006, τα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα δικαιούνται να ζητούν στην αίτηση για παροχή δανείου από τον αιτητή και τον εγγυητή στοιχεία που αφορούν το/ τη σύζυγο, ανεξάρτητα με το ύψος του δανείου που ζητείται.

Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα μας πληροφόρησε, περαιτέρω, ότι σε περίπτωση που το εν λόγω έντυπο θα συμπληρώνεται από εγγυητή τα στοιχεία που αφορούν τα τέκνα δεν θα συμπληρώνονται ώστε να μην παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας και ότι το έντυπο έχει τροποποιηθεί κατάλληλα.

Back To Top