Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

- Συστάσεις Επιτρόπου σχετικά με ηχογράφηση ή βιντεογράφηση (καταγραφή εικόνας και ήχου) των συνεδριάσεων


Συστάσεις Επιτρόπου σχετικά με ηχογράφηση ή βιντεογράφηση (καταγραφή εικόνας και ήχου) των συνεδριάσεων

Η ηχογράφηση/βιντεογράφηση των συνεδριάσεων για σκοπούς πιστής καταγραφής των πρακτικών επιτρέπεται όταν:

- Έχει δοθεί η συγκατάθεση όλων των επηρεαζόμενων προσώπων (δηλαδή του Δήμαρχου, Αντιδημάρχου και μελών του Δημοτικού Συμβουλίου / Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Κοινοτικού Συμβουλίου) ή

- Χωρίς τη συγκατάθεση τους αν υπάρχει έννομο συμφέρον, το οποίο υπερέχει των δικαιωμάτων, συμφερόντων και θεμελιωδών ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων, νοουμένου ότι, το ηχογραφημένο/οπτικό υλικό δεν κοινοποιείται ούτε ανακοινώνεται σε τρίτους ούτε δημοσιεύεται οπουδήποτε (π.χ. στο διαδίκτυο)


Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αποφασιστεί ποιος θα είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας του Αρχείου, ο οποίος θα έχει την ευθύνη:

  1. Ενημέρωσης των επηρεαζόμενων προσώπων με τρόπο πρόσφορο και σαφή για, τουλάχιστον, την ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας, το σκοπό της επεξεργασίας και την ύπαρξη των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων (πρόσβασης, διόρθωσης, εναντίωσης κτλ)
  2. Λήψης των κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους
  3. Καταστροφής των μαγνητοφωνημένων/οπτικογραφημένων αρχείων μετά την επικύρωση των πρακτικών και/ή όταν τα πρακτικά δεν εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο τηρήθηκαν
  4. Περίληψη της επεξεργασίας (καταγραφή των συνεδριάσεων) στο Αρχείο δραστηριοτήτων


Last Update:
09/01/2019 12:33:12 PM
 
Back To Top