Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΠΑΡΑΠΟΝΟ: Σάρωση δελτίου ταυτότητας από το Δήμο Στροβόλου


Υποβλήθηκε παράπονο στο Γραφείο της Επιτρόπου σύμφωνα με το οποίο, σε επίσκεψη του παραπονούμενου στο Δήμο Στροβόλου, ο αρμόδιος υπάλληλος ζήτησε το δελτίο ταυτότητας του, το οποίο σάρωσε (scan) σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Ο Δήμος Στροβόλου μας ενημέρωσε ότι προέβαινε στη σάρωση του δελτίου ταυτότητας σε δύο περιπτώσεις:

1. Στον κλάδο Φορολογιών: Στις περιπτώσεις ατόμων άνω των εβδομήντα πέντε (75) ετών όπου δικαιούνται να απαλλαγούν από τη φορολογία σκυβάλων, για σκοπούς ελέγχου από τους εσωτερικούς ελεγκτές και από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας κατά πόσο ήταν δικαιολογημένη η απόφαση του για απαλλαγή από τη φορολογία.

2. Τέλεση Πολιτικού Γάμου: Για επιβεβαίωση των στοιχείων που παρέχει ο ενδιαφερόμενος για τέλεση γάμου με τεκμήρια, στις περιπτώσεις αμφισβήτησης για λόγους απόδειξης της ορθότητας των στοιχείων που είχε ενώπιον του ο Δήμος κατά την τέλεση του γάμου.

Μετά από ανταλλαγή απόψεων με το Δήμο Στροβόλου η Επίτροπος κατέληξε ότι στην περίπτωση της φορολογίας σκυβάλων δε δικαιολογείται η σάρωση του δελτίου ταυτότητας, ενώ στην περίπτωση της τέλεσης πολιτικού γάμου δικαιολογείται να γίνεται για σκοπούς τεκμηρίωσης των δεδομένων της απόφασης λόγω της σοβαρότητας του θέματος, θα πρέπει όμως ο Δήμος να έχει υπόψη τα ακόλουθα και να λαμβάνει ορισμένα επιπρόσθετα μέτρα:

α) Η σάρωση (scanning) του δελτίου ταυτότητας θεωρείται πιο επικίνδυνη μέθοδος από τη δημιουργία φωτοαντίγραφου (photocopy), λόγω του ότι είναι πολύ εύκολο να αλλαχτούν κάποια στοιχεία μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή όπως για παράδειγμα η φωτογραφία ή η ημερομηνία γέννησης, σε περίπτωση που κάποιος επιτύχει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα συστήματα του Δήμου.

β) Επομένως, το μαυρόασπρο φωτοαντίγραφο είναι ικανοποιητικό για επίτευξη των σκοπών που επιδιώκονται από τον Δήμο. Θα πρέπει, επίσης, αμέσως μετά τη φωτοτύπηση της ταυτότητας, αυτή να σφραγίζεται, με τρόπο ώστε μέρος της σφραγίδας να είναι πάνω της και να περιορίζεται έτσι η δυνατότητα κατάχρησης σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

γ) Αν όμως ο Δήμος θεωρεί ότι είναι απόλυτα απαραίτητο να τηρούνται τα αντίγραφα ταυτοτήτων σε ηλεκτρονική μορφή στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και όχι σε φωτοαντίγραφα θα μπορούσε στη συνέχεια να σαρώνει το σφραγισμένο μαυρόασπρο φωτοαντίγραφο.

δ) Όσον αφορά τις ταυτότητες που είναι ήδη καταχωρημένες στα αρχεία του Δήμου, σε περίπτωση που αυτές είναι σαρωμένες σε έγχρωμη μορφή, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να τις μετατρέψει σε μαυρόασπρη μορφή και να προσθέσει κάποια «ηλεκτρονική» σφραγίδα (watermark), όπως για παράδειγμα την τοποθέτηση του ονόματος ή του λογότυπου του Δήμου πάνω στις σαρωμένες εικόνες των ταυτοτήτων.

Ο Δήμος Στροβόλου μας ενημέρωσε ότι έχει συμμορφωθεί με τις υποδείξεις μας και ότι λαμβάνει τα πιο πάνω αναφερόμενα μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Back To Top