Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

- Αρμοδιότητα εξέτασης της νομιμότητας της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ενώπιον Δικαστηρίου στα πλαίσια της διεξαγωγής της δικαστικής διαδικασίας

Αρμοδιότητα εξέτασης της νομιμότητας της επεξεργασίας προσωπικών
δεδομένων ενώπιον Δικαστηρίου στα πλαίσια της διεξαγωγής της δικαστικής διαδικασίας


Λόγω του ότι, τίθενται αρκετά παράπονα ενώπιον του Γραφείου με αιτήματα πολιτών σχετικά με την νομιμότητα επεξεργασίας (π.χ. χρήσης) προσωπικών δεδομένων ενώπιον Δικαστηρίου στα πλαίσια της διεξαγωγής της δικαστικής διαδικασίας, μέσω των οποίων κυρίως, μου ζητούν να εξετάσω:

(α) κατά πόσο έγγραφα τα οποία έχει προσκομίσει ο αντίδικος στα πλαίσια δικαστικής διαδικασίας και βρίσκονται στον φάκελο της δικογραφίας έχουν αποκτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 679/2016 (στο εξής «ο Κανονισμός») και/ή

(β) κατά πόσο διαδικασίες σχετικές με υποθέσεις που έχουν καταχωριστεί στο Δικαστήριο, είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Κανονισμού και/ή

(γ) παράπονα τα οποία ταυτόχρονα εξετάζονται ενώπιον Δικαστηρίου,

ενημερώνουμε τα κάτωθι:

Οι διατάξεις του άρθρου 55 και του Προοιμίου 20 του Κανονισμού, προβλέπουν, μεταξύ άλλων, ότι οι εποπτικές αρχές δεν είναι αρμόδιες να ελέγχουν πράξεις επεξεργασίας οι οποίες διενεργούνται από δικαστήρια στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους αρμοδιότητας, προκειμένου να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών κατά την άσκηση των δικαιοδοτικών τους καθηκόντων, περιλαμβανομένης της λήψης αποφάσεων

Επιπλέον, το άρθρο 5 του Νόμου 125(Ι)/2018, προβλέπει ότι:
«(α) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του στοιχείου (ε) της παραγράφου (1) του άρθρου 6 του Κανονισμού, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται και είναι νόμιμη όταν διενεργείται- (α) Από τα δικαστήρια στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους αρμοδιότητας για σκοπούς απονομής της δικαιοσύνης, περιλαμβανομένης της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που είναι αναγκαία για το σκοπό δημοσίευσης ή έκδοσης απόφασης οποιουδήποτε δικαστηρίου».

Αυτό σημαίνει ότι, η Επίτροπος δεν έχει δικαιοδοσία/αρμοδιότητα εξέτασης των ανωτέρω θεμάτων, αφού το Δικαστήριο είναι αποκλειστικά αρμόδιο να κρίνει, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των τεκμηρίων και των ισχυρισμών που τίθενται ενώπιον του, αν η συλλογή και γενικά η επεξεργασία των δεδομένων είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κανονισμού.

Θέματα που αφορούν στη νομιμότητα της επεξεργασίας (για παράδειγμα, συλλογής, χρήσης και κοινοποίησης/ανακοίνωσης προσωπικών δεδομένων) μπορούν να εγερθούν στο Δικαστήριο, ενώπιον του οποίου εκδικάζεται η συγκεκριμένη υπόθεση και το Δικαστήριο θα τα αξιολογήσει αναλόγως.


1 Ιουλίου 2019


Last Update:
02/07/2019 08:44:03 AM
 
Back To Top