Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

2. ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Νοέμβριος 2018)


ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Από έλεγχο που διενεργήθηκε σε δείγμα του Τραπεζικού τομέα διαπιστώθηκαν τα κάτωθι τα οποία θεωρώ ότι χρήζουν βελτίωσης και επαναξιολόγησης.
 1. Επίπεδο ετοιμότητας και ολοκλήρωσης διαδικασιών προς συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ).
 2. Επιλογή Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων χωρίς συγκρουσιακές καταβολές με καθήκοντα ή θέση.
 3. Κατάρτιση και επιμόρφωση του προσωπικού σε θέματα προστασίας δεδομένων.
 4. Αναθεώρηση εγχειριδίων και πολιτικών.
 5. Αναθεώρηση εγγράφων προς τους πελάτες – κοινό. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο /στα έντυπα επικαιροποιήσεων. Σχετική είναι η Ανακοίνωση με τις εισηγήσεις της Επιτρόπου ημερ. 28/6/2018.
 6. Επαναπροσδιορισμός και επαναξιολόγηση όλων των περιπτώσεων Διαβίβασης προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες στη βάση του ΓΚΠΔ.
 7. Αρχείο Δραστηριοτήτων – οργάνωση και συντονισμός για τη συμπλήρωσή του με ορθή και επιβεβαιωμένη πληροφόρηση.
 8. Αναθεώρηση συμβάσεων ανάθεσης επεξεργασίας.
 9. Οι ισχύουσες διαδικασίες και μηχανισμοί ικανοποίησης των αιτημάτων των υποκειμένων των δεδομένων να επιτρέπουν την εύκολη υποβολή τους και την έγκαιρη ανταπόκριση σε αυτά.
 10. Ενίσχυση μέτρων ασφάλειας με διαδικασίες κρυπτογράφησης.
 11. Οι διαδικασίες που εφαρμόζονται στην πράξη να ανταποκρίνονται πλήρως σε εκείνες που καθορίζονται γραπτώς.


Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαϊδου
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 29/11/2018


Last Update:
05/12/2018 10:07:40 AM
 
Back To Top