Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

EURODAC

EURODAC

Το Eurodac είναι ένα κεντρικό σύστημα το οποίο περιέχει δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων των υπηκόων τρίτων χωρών και απάτριδων, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση χορήγησης ασύλου σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Υπηρεσιών Ασύλου των ΚΜ για σκοπούς προσδιορισμού του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτηση διεθνούς προστασίας η οποία έχει υποβληθεί από υπήκοο τρίτης χώρας και για την αντιπαραβολή δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων αιτητών ασύλου με τα δεδομένα που αποθηκεύονται στο κεντρικό σύστημα της ΕΕ, για σκοπούς επιβολής του νόμου.

Πρωταρχικός σκοπός του είναι να διευκολύνει τον προσδιορισμό του κράτους μέλους το οποίο θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για την εξέταση μιας αίτησης ασύλου βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 604/2013. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στο Eurodac χρησιμεύουν για τη διευκόλυνση της εφαρμογής του κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ.

Το Eurodac αποτελείται από μια κεντρική μονάδα για την αποθήκευση και την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων, την οποία διαχειρίζεται ο eu-LISA, και ένα σύστημα ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών και της κεντρικής βάσης δεδομένων. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν και διαβιβάζουν τα δακτυλικά αποτυπώματα κάθε προσώπου ηλικίας τουλάχιστον 14 ετών το οποίο αιτείται άσυλο στο έδαφός τους και κάθε υπηκόου τρίτης χώρας ή απάτριδος ηλικίας τουλάχιστον 14 ετών που συλλαμβάνεται στο έδαφός τους για παράνομη διέλευση των εξωτερικών συνόρων τους.

Η συλλογή και διαβίβαση δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο από τα εθνικά δικαστήρια. Εάν ένα πρόσωπο υποστεί ζημία ως αποτέλεσμα παράνομης επεξεργασίας ή οποιασδήποτε πράξης που δεν συμβιβάζεται με τον κανονισμό Eurodac, το πρόσωπο αυτό δικαιούται να λάβει αποζημίωση από το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για τη ζημία.

Για τη διασφάλιση της εποπτείας του Eurodac έχει συσταθεί συντονιστική ομάδα εποπτείας του Eurodac, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους του Ευρωπαίου Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) και των εθνικών εποπτικών αρχών, οι οποίοι συνεδριάζουν δύο φορές ετησίως. Στην ομάδα συμμετέχουν εκπρόσωποι των 28 κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και της Ελβετίας, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας.

Αρμόδιες Αρχές στην Κύπρο είναι η Υπηρεσία Ασύλου και η Αστυνομία.


Last Update:
09/10/2019 01:52:47 PM
 
Back To Top