Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Σύστημα πληροφοριών της EUROPOL

Σύστημα πληροφοριών της EUROPOL

Η EUROPOL είναι ο οργανισμός επιβολής του νόμου της ΕΕ και έχει έδρα στη Χάγη, με εθνικές μονάδες της Ευρωπόλ (ENU) σε κάθε κράτος μέλος. Επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Αρχών επιβολής του Νόμου των ΚΜ με σκοπό την αμοιβαία συνεργασία τους για την πρόληψη και την καταπολέμηση σοβαρών μορφών εγκλήματος που επηρεάζουν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, της τρομοκρατίας και μορφών εγκλήματος που θίγουν κοινά συμφέροντα τα οποία καλύπτονται από πολιτική της Ένωσης.

Σκοπός της Ευρωπόλ είναι να παρέχει συνδρομή στην πρόληψη και διερεύνηση του οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας και άλλων μορφών σοβαρού εγκλήματος, όπως παρατίθενται στο παράρτημα Ι του κανονισμού Ευρωπόλ, που επηρεάζουν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο αυτό, ανταλλάσσει πληροφορίες και λειτουργεί ως κόμβος πληροφόρησης της ΕΕ, παρέχοντας αναλύσεις πληροφοριών και αξιολογήσεις απειλών.

Για την επίτευξη των σκοπών της, η EUROPOL έχει δημιουργήσει το σύστημα πληροφοριών Ευρωπόλ, το οποίο παρέχει στα κράτη μέλη μια βάση δεδομένων για την ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων σχετικά με αξιόποινες πράξεις μέσω των αντίστοιχων ENU. Το σύστημα πληροφοριών EUROPOL μπορεί να χρησιμοποιείται για τη διάθεση δεδομένων που αφορούν πρόσωπα τα οποία είναι ύποπτα ή έχουν καταδικαστεί για διάπραξη αξιόποινης πράξης που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της EUROPOL ή πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν πραγματικές ενδείξεις ότι πρόκειται να διαπράξουν τέτοια αξιόποινη πράξη.

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπόλ, καθώς και για παροχή συμβουλών προς την EUROPOL και στα υποκείμενα των δεδομένων για κάθε θέμα που αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για τον σκοπό αυτόν, ο ΕΕΠΔ ενεργεί ως φορέας εξέτασης και διερεύνησης καταγγελιών, ενώ συνεργάζεται στενά με τις εθνικές εποπτικές αρχές.

Προσφυγές κατά των αποφάσεων του ΕΕΠΔ μπορούν να ασκηθούν ενώπιον του ΔΕΕ. Τα πρόσωπα που έχουν υποστεί ζημία λόγω παράνομης επεξεργασίας δεδομένων δικαιούνται αποζημίωση για τη ζημία που υπέστησαν, είτε από την Ευρωπόλ είτε από το υπεύθυνο κράτος μέλος, μέσω προσφυγής ενώπιον του ΔΕΕ, στην πρώτη περίπτωση, ή του αρμόδιου εθνικού δικαστηρίου, στη δεύτερη περίπτωση. Επιπλέον, μία εξειδικευμένη μεικτή ομάδα κοινοβουλευτικού ελέγχου (ΜΟΚΕ) η οποία συστήνεται από κοινού από τα εθνικά κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να ελέγχει τις δραστηριότητες της EUROPOL.

Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα το αφορούν και ενδέχεται να έχει στην κατοχή της η Ευρωπόλ. Επιπλέον, έχει δικαίωμα να ζητήσει τον έλεγχο, τη διόρθωση ή τη διαγραφή των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα εν λόγω δικαιώματα ενδέχεται να υπόκεινται σε εξαιρέσεις και περιορισμούς.

Αρμόδια Αρχή στην Κύπρο είναι η εθνική μονάδα EUROPOL της Αστυνομίας. Για περισσότερες πληροφορίες και για την άσκηση των δικαιωμάτων που αφορούν στην EUROPOL, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αστυνομίας.


Last Update:
09/10/2019 01:52:09 PM
 
Back To Top