Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΠΑΡΑΠΟΝΟ: Πρόσβαση σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και παρακολούθηση κλήσεων κινητού τηλεφώνου


Παραπονούμενος υπέβαλε καταγγελία στην Επίτροπο για παράνομη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και παρακολούθηση των κλήσεων του κινητού του τηλεφώνου από τους πρώην συνεργάτες του στην εταιρεία Χ όπου υπήρξε διευθυντικό στέλεχος.

Η Επίτροπος ενημέρωσε τους καθ’ ων το παράπονο πως παρόλο που ο εξοπλισμός ανήκει στην εταιρεία, ο αριθμός τηλεφώνου, η αναλυτική κατάσταση λογαριασμού κινητού τηλεφώνου, καθώς και το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτελούν προσωπικά δεδομένα του χρήστη και ως προσωπικά δεδομένα η επεξεργασία τους υπόκειται στις διατάξεις του Νόμου 138(Ι)/2001. Για να είναι νόμιμη η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πρέπει να πληρούνται οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 και στην προκειμένη περίπτωση η επεξεργασία να είναι θεμιτή και νόμιμη και να έχει διασφαλιστεί η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

Η λήψη αναλυτικών λογαριασμών τηλεφωνικών κλήσεων ρυθμίζεται από τις διατάξεις του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004 (Νόμος 112/2004), το Μέρος 14 του οποίου εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Επιτρόπου. Το άρθρο 5(2) του περί Καθορισμού των Ειδικών Διευκολύνσεων και Υπηρεσιών Διατάγματος του Υπόχρεου Παροχής Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας του 2005 που εκδόθηκε από τον Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, προνοεί, μεταξύ άλλων, ότι στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης είναι νομικό πρόσωπο και στις περιπτώσεις όπου σε επαγγελματική εγκατάσταση υπάρχει αριθμός εργοδοτουμένων/ χρηστών, ο εργοδότης μπορεί να λαμβάνει καταστάσεις αναλυτικών λογαριασμών, αφού παρουσιάσει έγγραφη βεβαίωση στον Υπόχρεο Οργανισμό (τον παροχέα καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας) ότι οι χρήστες έχουν ενημερωθεί κατάλληλα για την αποστολή των αναλυτικών λογαριασμών σε αυτόν.

Το άρθρο 8(2) δε του ίδιου Διατάγματος προνοεί ότι στις περιπτώσεις όπου ο συνδρομητής είναι νομικό πρόσωπο και/ ή όπου υπάρχουν συσκευές σε επαγγελματική εγκατάσταση με πολλούς χρήστες, ο Υπόχρεος Οργανισμός οφείλει να διαγράφει τα 3 τελευταία ψηφία των κληθέντων αριθμών, εκτός αν ο συνδρομητής/ εργοδότης διαβεβαιώσει τον Οργανισμό ότι εξασφάλισε ρητή και ειδική συγκατάθεση των εργοδοτουμένων.

Από τα γεγονότα που έθεσαν ενώπιον της Επιτρόπου οι καθ’ ων το παράπονο προέκυψε ότι η εταιρεία Χ δεν διέθετε γραπτή πολιτική που να επεξηγεί στους υπαλλήλους/ στελέχη τον τρόπο χειρισμού του εξοπλισμού της και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Προέκυψε, περαιτέρω, πως η εταιρεία δεν είχε το δικαίωμα να λαμβάνει αναλυτικούς λογαριασμούς χωρίς απόκρυψη στοιχείων, επειδή δεν είχε λάβει για το σκοπό αυτό τη ρητή συγκατάθεση του χρήστη του εν λόγω αριθμού, όπως προβλέπεται στο πιο πάνω Διάταγμα.

Η Επίτροπος ζήτησε από τους καθ’ ων το παράπονο να καταστρέψουν και να μην χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα πιθανόν να είχαν συλλέξει από τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραπονούμενου και να καταστρέψουν/ να μην χρησιμοποιήσουν όλους τους αναλυτικούς λογαριασμούς που είχαν λάβει για τον τηλεφωνικό αριθμό που είχε στην κατοχή του ο παραπονούμενος.

Οι καθ’ ων το παράπονο ενημέρωσαν στη συνέχεια την Επίτροπο ότι η εταιρεία Χ συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις της και απενεργοποίησε την ηλεκτρονική διεύθυνση, καθώς και τον τηλεφωνικό αριθμό του παραπονούμενου και ότι δεν έχει γίνει οποιαδήποτε συλλογή προσωπικών δεδομένων από την ηλεκτρονική διεύθυνση που χρησιμοποιούσε, πως δεν έχει εκτυπωθεί το περιεχόμενο οποιωνδήποτε ηλεκτρονικών μηνυμάτων και ότι είχαν καταστρέψει τους αναλυτικούς λογαριασμούς που είχαν ζητήσει από τη CYTA. Υπό τις περιστάσεις, η Επίτροπος έκρινε ότι δεν ενδείκνυται η επιβολή οποιασδήποτε άλλης διοικητικής κύρωσης.

Back To Top