Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΕΡΩΤΗΜΑ: Συλλογή από την Αστυνομία δακτυλικών αποτυπωμάτων φοιτητών από τρίτες χώρες


Το 2008 ο Αρχηγός της Αστυνομίας υπέβαλε ερώτημα στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας το οποίο, μεταξύ άλλων, αφορούσε τη νομιμότητα της συλλογής από την Αστυνομία των δακτυλικών αποτυπωμάτων φοιτητών από τρίτες χώρες κατά την άφιξη τους στην Κύπρο. Τα αποτυπώματα αυτά λαμβάνονταν κατόπιν σχετικής Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με βάση τον Κανονισμό 33 των περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Κανονισμών του 1972 (Κ.Δ.Π. 242/72), όπως έχουν τροποποιηθεί. Ο Γενικός Εισαγγελέας στη Γνωμάτευση που εξέδωσε για το θέμα αυτό κατέληξε ότι η συλλογή των εν λόγω αποτυπωμάτων δε συνάδει με τη σχετική κοινοτική και ημεδαπή νομοθεσία και εισηγήθηκε όπως το θέμα εξεταστεί περαιτέρω από την Επίτροπο.

Κατόπιν δέουσας έρευνας και αφού λήφθηκαν υπόψη τα γεγονότα και οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις, η Επίτροπος ενημέρωσε την Αστυνομία ότι η συλλογή των δακτυλικών αποτυπωμάτων φοιτητών από τρίτες χώρες κατά την άφιξη τους στην Κύπρο είναι αντίθετη και παραβιάζει την αρχή της νομιμότητας (άρθρο 4(1)(α) του Νόμου 138(Ι)/2001, όπως τροποποιήθηκε). Ζήτησε στη συνέχεια τις απόψεις του Αρχηγού στα πλαίσια άσκησης του δικαιώματος ακρόασης, πριν την επιβολή διοικητικής κύρωσης. Πριν όμως προχωρήσει στην έκδοση σχετικής Απόφασης η Αστυνομία ενημέρωσε την Επίτροπο ότι, σε συμμόρφωση με τα πιο πάνω, προχώρησε στην καταστροφή της βάσης δεδομένων με τα αποτυπώματα και, ως εκ τούτου, κρίθηκε ότι δεν συντρέχουν λόγοι για επιβολή στην Αστυνομία οποιασδήποτε διοικητικής κύρωσης.

Back To Top