Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

3. Έλεγχος ΚΟΑ για σύστημα Κάρτας Φιλάθλου (Οκτώβριος – Νοέμβριος 2018)

Έλεγχος ΚΟΑ για σύστημα Κάρτας Φιλάθλου


Στα πλαίσια των εξουσιών που μου παρέχει ο Κανονισμός 2016/679 (GDPR), διενεργήθηκε έλεγχος στο σύστημα του ΚΟΑ για την διαχείριση και την έκδοση Κάρτας Φιλάθλου. Σκοπός ήταν να διαπιστωθεί αν ο ΚΟΑ εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τον Κανονισμό, τόσο από νομικής όσο και από τεχνικής πτυχής.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν ορισμένα σημεία που χρήζουν βελτίωσης και δόθηκαν στον ΚΟΑ συστάσεις/ εισηγήσεις, τόσο για την βελτίωση του επιπέδου συμμόρφωσης όσο και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φιλάθλων.

Μεταξύ άλλων, υποδείχθηκε ότι, ο Υπεύθυνος Προστασίας του ΚΟΑ θα πρέπει να έχει ξεχωριστή ηλεκτρονική διεύθυνση ώστε το κοινό να μπορεί να επικοινωνεί ευκολότερα μαζί του και ότι, η πολιτική απορρήτου (privacy policy) για την Κάρτα Φιλάθλου πρέπει να βελτιωθεί για καλύτερη ενημέρωση του κοινού.

Επίσης, εισηγηθήκαμε όπως οι Λειτουργοί του ΚΟΑ τύχουν ειδικής εκπαίδευσης ώστε να μην ξεγελιούνται να αποκαλύπτουν δεδομένα φιλάθλων σε άλλους και όπως θεσπιστεί διαδικασία ώστε, αν ένας φίλαθλος επιθυμεί, να μπορεί εύκολα να ζητεί την διαγραφή του από το Μητρώο Φιλάθλων.

Περαιτέρω, υποβλήθηκαν συστάσεις/ εισηγήσεις για την λήψη τεχνικών μέτρων που θα μπορούσαν να ενισχύσουν το επίπεδο ασφάλειας του συστήματος.

Το Γραφείο μου θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ΚΟΑ που αφορούν στο εν λόγω σύστημα.


22/01/2019


Last Update:
29/01/2019 10:58:00 AM
 
Back To Top