Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΕΡΩΤΗΜΑ: Επιχορήγηση αγοράς υβριδικού οχήματος


Πολίτης της Δημοκρατίας ζήτησε την άποψη της Επιτρόπου κατά πόσο είναι νόμιμο να ζητείται ο αριθμός φορολογικής ταυτότητας του αιτητή στο έντυπο ΝΑ2.1, για επιχορήγηση αγοράς καινούριου υβριδικού οχήματος που υποβάλλεται στην Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Μετά από σχετική αλληλογραφία με την πιο πάνω αρμόδια Επιτροπή, η οποία ενημερώθηκε για τις προϋποθέσεις για νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πληροφορηθήκαμε ότι το έντυπο ΝΑ2.1 θα τροποποιηθεί ανάλογα έτσι ώστε να μην περιλαμβάνει τον αριθμό της φορολογικής ταυτότητας του αιτητή.

Η Επίτροπος θεώρησε ότι, δεδομένου ότι το αναθεωρημένο έντυπο τροποποιηθεί ανάλογα, αυτό θα συνάδει με τις πρόνοιες του Νόμου 138(Ι)/2001, όπως τροποποιήθηκε, αφού αυτό θα περιλαμβάνει μόνο τα απολύτως αναγκαία στοιχεία για σκοπούς αίτησης για επιχορήγηση υβριδικού οχήματος και δεν ενδείκνυται η επιβολή οποιασδήποτε διοικητικής κύρωσης.

Back To Top