Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΑΠΟΦΑΣΗ : Αποστολή Ανεπιθύμητων Διαφημιστικών Μηνυμάτων Καταγγελίες / Παράπονα Εναντίον των Καταστημάτων Tag Outlets


Κατά την περίοδο Μαΐου και Ιουνίου του 2009 είχαν υποβληθεί στο Γραφείο μου αρκετά παράπονα από άτομα ότι λάμβαναν ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα στο κινητό τηλέφωνο τους (sms), σε τακτά χρονικά διαστήματα, σχετικά με προσφορές των καταστημάτων Tag Outlets, χωρίς να έχουν δώσει την συγκατάθεση τους να τα λαμβάνουν και χωρίς να έχουν οποιαδήποτε σχέση με την εταιρεία αυτή. Ορισμένοι κατήγγειλαν επίσης ότι είχαν επικοινωνήσει οι ίδιοι με την εταιρεία και είχαν ζητήσει να σταματήσει να τους αποστέλλει μηνύματα αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Σε αρκετά από τα μηνύματα που αποστέλλονταν δεν αναγραφόταν οποιοσδήποτε αριθμός επικοινωνίας στον οποίο να μπορούν οι παραλήπτες να ζητήσουν να σταματήσουν να λαμβάνουν τα μηνύματα.

Με βάση το άρθρο 106 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004 (Νόμος 112(I)/2004), όπως τροποποιήθηκε, η αποστολή μηνυμάτων με ηλεκτρονικά μέσα για σκοπούς απ’ευθείας εμπορικής προώθησης επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση προσώπων τα οποία έχουν δώσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεση τους για την αποστολή αυτή. Το εδάφιο (4) του ίδιου άρθρου προβλέπει ότι στις περιπτώσεις εκείνες όπου ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο λαμβάνει από τους πελάτες του στοιχεία επαφής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους στα πλαίσια πώλησης προϊόντος ή υπηρεσίας, το ίδιο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο δύναται να χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για απ’ευθείας προώθηση των δικών του παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών, υπό τον όρο ότι δίνεται σαφώς και ευδιάκριτα στους πελάτες η δυνατότητα να αντιταχθούν, ατελώς και με εύκολο τρόπο, σε αυτήν την χρήση των ηλεκτρονικών στοιχείων επαφής όταν αυτά συλλέγονται και σε σχέση με κάθε μήνυμα στην περίπτωση όπου ο πελάτης δεν αντετάχθη αρχικώς σε τέτοια χρήση. Το εδάφιο (5) του ίδιου άρθρου προβλέπει ότι, εν πάση περιπτώσει, η πρακτική αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σκοπό την απ’ ευθείας εμπορική προώθηση με συγκάλυψη ή απόκρυψη της ταυτότητας του αποστολέα ή του προσώπου εκ μέρους του οποίου αποστέλλεται το μήνυμα, ή χωρίς έγκυρη διεύθυνση στην οποία ο αποδέκτης να δύναται να ζητήσει τον τερματισμό των επικοινωνιών αυτών, απαγορεύεται.

Με βάση το άρθρο 107(2) του Νόμου 112(Ι)/2004, όπως τροποποιήθηκε, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει εξουσία να επιλαμβάνεται υποθέσεων ή καταγγελιών που αφορούν πιθανές παραβιάσεις του άρθρου 106.

Σε αλληλογραφία που ανταλλάξαμε με την εταιρεία Tag Outlets, ισχυρίστηκε ότι αποστέλλουν μηνύματα σε πελάτες που έχουν υπογράψει αίτηση με την οποία δήλωσαν ότι επιτρέπουν στην εταιρεία να τους αποστέλλει μηνύματα, αλλά λόγω της διαγραφής ορισμένων στοιχείων μετά την καταχώρηση τους στον ηλεκτρονικό υπολογιστή δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν τους αριθμούς των παραπονούμενων.

Στις 18 Νοεμβρίου 2009 στάληκε από το Γραφείο μας επιστολή προς την εταιρεία με την οποία την ενημερώσαμε ότι, με βάση τα ενώπιον μας στοιχεία, εκ πρώτης όψεως υπήρξε παράβαση του άρθρου 106 του πιο πάνω Νόμου και την καλέσαμε όπως υποβάλει τις απόψεις της εντός τριών εβδομάδων από την ημερομηνία λήψης της επιστολής, αλλά δεν λήφθηκε οποιαδήποτε απάντηση.

Στις 18 Ιανουαρίου 2010 με νέα επιστολή μας προς την εταιρεία την καλέσαμε όπως, εντός δύο εβδομάδων από τη λήψη της επιστολής, μας αναφέρει κατά πόσο υπάρχουν οποιοιδήποτε λόγοι για τους οποίους πιστεύει ότι δεν θα πρέπει να της επιβληθεί οποιαδήποτε από τις κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 25(1) του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (Νόμος 138(Ι)/2001), όπως τροποποιήθηκε, για την πιο πάνω παράβαση, αλλά και πάλι δεν λήφθηκε οποιαδήποτε απάντηση από την εταιρεία.

Έχοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, κρίνω ότι υπήρξε παράβαση του άρθρου 106 του Νόμου 112(Ι)/2004, όπως τροποποιήθηκε, και με βάση τις εξουσίες που μου παρέχονται από το άρθρο 107(2) του ίδιου Νόμου, αφού έλαβα υπόψη και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν προηγούμενες αποφάσεις του Γραφείου μου εναντίον της εταιρείας Tag Outlets σχετικά με την αποστολή μηνυμάτων χωρίς συγκατάθεση κατά παράβαση του πιο πάνω άρθρου, της επιβάλλω χρηματική ποινή τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€4000=).


Τούλα Πολυχρονίδου
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα

ΜΚ21 Μαΐου 2010

Back To Top