Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΑΠΟΦΑΣΗ: Αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων από Prince Oliver


Αρ. Φακ.: Α/Π 11.17.001.66/2013


ΑΠΟΦΑΣΗΣτις 9 Ιουλίου 2013 υποβλήθηκε στο Γραφείο μου παράπονο από τον κ. Λ. Ι. (στο εξής «παραπονούμενος») εναντίον των καταστημάτων Prince Oliver (στο εξής «καθ’ ού το παράπονο») επειδή έλαβε από τον καθ’ ού το παράπονο διαφημιστικό μήνυμα sms στις 4/7/2013 χωρίς να υπάρχει δωρεάν αριθμός με τον οποίο να μπορεί να ζητήσει να σταματήσει η αποστολή των μηνυμάτων και παρά το ότι είχε ζητήσει στο παρελθόν να σταματήσει να τα λαμβάνει.
Συγκεκριμένα, ο παραπονούμενος είχε υποβάλει στο παρελθόν και συγκεκριμένα στις 31/1/2013 παράπονο κατά του καθ’ ού το παράπονο γι αυτό στις 12/2/2013 είχα αποστείλει επιστολή στον καθ’ ού το παράπονο με την οποία έφερα εις γνώση του τις πρόνοιες της νομοθεσίας και τον κάλεσα να διαγράψει τον αριθμό του παραπονούμενου και να σταματήσει να του αποστέλλει μηνύματα.

2. Στις 22/1/2014 απέστειλα στον καθ’ ού το παράπονο Επιστολή με την οποία ζητούσα να υποβάλει τις απόψεις / σχόλια / παρατηρήσεις του για το νέο παράπονο (ημερομηνίας 9/7/2013).

3. Ο καθ’ ού το παράπονο, με επιστολή του ημερομηνίας 21/2/2014 που λήφθηκε μέσω τηλεομοιότυπου στις 24/2/2014, με πληροφόρησε τα ακόλουθα:

α) Το περιεχόμενο της εν λόγω επιστολής μου (ημερομηνίας 22/1/2014) ήρθε εις γνώσην του μόλις πρόσφατα, συμπτωματικά, αφού η επιστολή μου καθώς και η προηγούμενη (ημερομηνίας 12/2/2013) φαίνεται ότι παραλήφθηκαν από πωλήτρια του καταστήματος η οποία πλέον δεν εργοδοτείται από την εταιρεία και η οποία τοποθέτησε τις δύο επιστολές σε ντουλάπι στο κατάστημα χωρίς να ενημερώσει τη διεύθυνση.

β) Ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του παραπονούμενου είχε καταχωρηθεί στο σύστημα της εταιρείας μετά από επίσκεψη του παραπονούμενου στο κατάστημα.

γ) Μόλις περιήλθε στην αντίληψη του η επιστολή μας επικοινώνησε με την εταιρεία που συνεργάζεται για την αποστολή των μηνυμάτων και ο αριθμός του παραπονούμενου έχει διαγραφεί από τους καταλόγους αποστολής μηνυμάτων

δ) Από τούδε και στο εξής θα χρησιμοποιούν δωρεάν υπηρεσία διαγραφής για όσους το επιθυμούν.

4. Με βάση το εδάφιο 2 του άρθρου 106 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004 (Νόμος 112(I)/2004), όπως έχει τροποποιηθεί, που ρυθμίζει την αποστολή μηνυμάτων με ηλεκτρονικά μέσα για σκοπούς απ’ ευθείας εμπορικής προώθησης, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους παραλήπτες των μηνυμάτων, σε κάθε μήνυμα, να ζητούν με εύκολο τρόπο και ατελώς να σταματήσουν να λαμβάνουν τα μηνύματα.

5. Με βάση τα πιο πάνω υπήρξε παράβαση του άρθρου 106 του Νόμου 112(Ι)/2004 από την αποστολή μηνυμάτων εκ μέρους και για λογαριασμό του καθ’ού το παράπονο χωρίς να δίνεται στον παραλήπτη η δυνατότητα να ζητήσει να σταματήσει να τα λαμβάνει.

6.1 Με βάση το άρθρο 107 του Νόμου 112(Ι)/2004, ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει εξουσία να επιλαμβάνεται υποθέσεων ή καταγγελιών που αφορούν πιθανές παραβιάσεις, μεταξύ άλλων, του άρθρου 106, ασκώντας τις αρμοδιότητες που του δίνει το άρθρο 23(ε), (στ), (ζ), (η), και (ιβ) του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 μέχρι 2012 (Νόμος 138(Ι)/2001, όπως έχει τροποποιηθεί), στο εξής «ο Νόμος».

6.2 Με βάση το άρθρο 23(στ) του Νόμου o Επίτροπος έχει εξουσία να επιβάλλει τις κατά τα άρθρα 23A και 25 διοικητικές κυρώσεις.

6.3 Με βάση το άρθρο 25 του Νόμου, ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορεί να επιβάλει τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:
(α) Προειδοποίηση, με αποκλειστική προθεσμία για άρση της παράβασης,
(β) χρηματική ποινή μέχρι τριάντα χιλιάδες ευρώ(€30,000),
(γ) προσωρινή ανάκληση άδειας,
(δ) οριστική ανάκληση άδειας,
(ε) καταστροφή αρχείου ή διακοπή επεξεργασίας και καταστροφή των σχετικών δεδομένων.
Οι υπό στοιχεία (β), (γ), (δ) και (ε) διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται πάντοτε ύστερα από ακρόαση του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκπροσώπου του ή του τρίτου. Είναι ανάλογες προς τη βαρύτητα της παράβασης που καταλογίζεται. Οι υπό στοιχεία (γ), (δ) και (ε) διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται σε περιπτώσεις ιδιαίτερα σοβαρής ή καθ’ υποτροπήν παράβασης. Χρηματική ποινή δύναται να επιβληθεί σωρευτικά και με τις υπό στοιχεία (γ), (δ) και (ε) κυρώσεις.

7. Με επιστολή μου ημερομηνίας 30/4/2014 ενημέρωσα τον καθ’ ού το παράπονο ότι υπάρχει εκ πρώτης όψεως παράβαση και τον κάλεσα να αναφέρει τυχόν λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι δεν πρέπει να του επιβληθεί οποιαδήποτε από τις πιο πάνω κυρώσεις.

8. Ο καθ΄ου το παράπονο με επιστολή του που έστειλε μέσω τηλεομοιότυπου στις 13/6/2014 με πληροφόρησε τα ακόλουθα:

α) δεν υπήρχε καμία πρόθεση παράβασης της νομοθεσίας

β) απολογείται για την ταλαιπωρία που έχει προκληθεί και επιβεβαίωσε ότι ο παραπονούμενος δεν πρόκειται να λάβει ξανά άλλα μηνύματα

γ) το σύστημα έχει αναβαθμιστεί και οι παραλήπτες των μηνυμάτων μπορούν από τώρα και στο εξής να χρησιμοποιούν δωρεάν υπηρεσία τερματισμού λήψης μηνυμάτων.

δ) η επιβολή κύρωσης θα είναι δυσμενής για την εταιρεία λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω μέτρα που έχει λάβει και περαιτέρω οποιαδήποτε κύρωση θα πλήξει οικονομικά την εταιρεία η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα λόγω της οικονομικής κρίσης με αποτέλεσμα να τερματίσει τις εργασίες της στο κατάστημα της στην Λεμεσό.

9. Αφού έλαβα υπόψη μου ότι ο παραπονούμενος είχε υποβάλει ξανά παράπονο για λήψη μηνύματος από την ίδια εταιρεία και λαμβάνοντας υπ’ όψιν μου επίσης και ότι

α) ο παραπονούμενος υπήρξε όντως πελάτης του καθ’ ού το παράπονο στο παρελθόν,

β) την παραδοχή και απολογία του καθ’ού του παράπονο,

γ) την δέσμευση του καθ’ ού το παράπονο να εφαρμόζει τη νομοθεσία

κατέληξα στην απόφαση όπως ασκώντας την εξουσία που μου παρέχει το άρθρο 25 του Νόμου, επιβάλω στον καθ΄ ού το παράπονο την διοικητική κύρωση της χρηματικής ποινής ύψους €500,00 (πεντακόσιων ευρώ).Γιάννος Δανιηλίδης
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα27 Αυγούστου 2014

Back To Top