Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

6 ΧΡΟΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

6 ΧΡΟΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Στις 25 Μαΐου 2024, συμπληρώνονται έξι χρόνια εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, ο οποίος θεσπίστηκε με σκοπό πρωτίστως την ομοιόμορφη εφαρμογή κανόνων προστασίας δεδομένων σε όλο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο αλλά και την περαιτέρω ενδυνάμωση των δικαιωμάτων των πολιτών. Παράλληλα, το εν λόγω ισχυρό ενωσιακό πλαίσιο προστασίας δεδομένων αύξησε δραστικά τις υποχρεώσεις όλων όσοι επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα και έθεσε νέες βάσεις ουσιαστικής και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των Εποπτικών Αρχών Προστασίας Δεδομένων.

Σε αυτά τα έξι χρόνια εφαρμογής του Κανονισμού, το Γραφείο μου χειρίστηκε 2585 παράπονα, εκ των οποίων τα 746 αφορούσαν σε ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα, 494 γνωστοποιήσεις περιστατικών παραβίασης και 112 εκτιμήσεις αντίκτυπου. Διενεργήθηκαν 506 έλεγχοι, εκδόθηκαν 299 Αποφάσεις και επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις προστίμου συνολικού ύψους €1.561.100. Επιπλέον, έτυχαν διαβούλευσης με το Γραφείο μου 261 νομοσχέδια και προτάσεις νόμου που αφορούσαν σε θέματα προσωπικών δεδομένων και επεξεργασίας τους. Αυτά τα 6 χρόνια έχουν απαντηθεί άμεσα, 2002 γραπτά ερωτήματα πολιτών αλλά και οργανισμών, ενώ εκατοντάδες άλλα ερωτήματα απαντήθηκαν μετά από σύντομη διερεύνηση.

Η δράση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, που αποτελεί το θεσμικό όργανο των Εποπτικών Αρχών, αυτή την εξαετία μπορεί να χαρακτηριστεί ως πλούσια και καθοδηγητική, αφού το Συμβούλιο έχει εκδώσει 48 Κατευθυντήριες Γραμμές, 6 Συστάσεις, 9 Δεσμευτικές Αποφάσεις και 2 επείγουσες Δεσμευτικές Αποφάσεις. Επίσης, το Συμβούλιο έχει εκδώσει 197 Γνώμες και έχει παράσχει 10 Γνωμοδοτήσεις από κοινού με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Στις 25 Μαΐου 2024, συμπληρώνεται, επίσης, ένας χρόνος από την εκλογή μου στην Αντιπροεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων. Η εκλογή αυτή σηματοδότησε την ενεργότερη και ουσιαστικότερη συμβολή στις εργασίες του Συμβουλίου και στα κέντρα λήψης καίριων αποφάσεων, διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς προεδρίες συνεδριών της Ολομέλειας του Συμβουλίου και υπό-ομάδων του, εκπροσωπήθηκε το Συμβούλιο σε συνέδρια και ημερίδες και πραγματοποιήθηκαν επαφές με άλλες Εποπτικές Αρχές, θεσμικά όργανα και οργανισμούς για τον συγκερασμό διαφορετικών κουλτούρων και θέσεων με στόχο τη συνεκτική εφαρμογή του Κανονισμού προς όφελος των πολιτών.

Πέραν των ανωτέρω, το Γραφείο μου είχε εκτενή συμμετοχή στις υπό-ομάδες του Συμβουλίου, έλαβε μέρος σε συντονισμένες δράσεις του και χειρίστηκε 105 διασυνοριακές υποθέσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ως επικεφαλής Εποπτική Αρχή και 64 διασυνοριακές υποθέσεις ως ενδιαφερόμενη Εποπτική Αρχή.

Πολλές και διαφορετικές προκλήσεις καθημερινά, οι οποίες μας υποχρεώνουν να επανατοποθετούμε συνεχώς την προστασία της ιδιωτικότητας στην ορθή της βάση με σεβασμό και ορθολογιστική εξισορρόπηση με άλλα θεμελιώδη δικαιώματα.
Ειρήνη Λοïζίδου Νικολαΐδου

Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων

24 Μαΐου 2024

Back To Top