Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Δικαίωμα στη φορητότητα

Η φορητότητα των δεδομένων παρέχει στα υποκείμενα των δεδομένων τη δυνατότητα να λαμβάνουν και να χρησιμοποιούν περαιτέρω τα δεδομένα τους για δικούς τους σκοπούς και σε διαφορετικές υπηρεσίες. Το εν λόγω δικαίωμα διευκολύνει την ικανότητά τους να διακινούν, να αντιγράφουν ή να μεταφέρουν εύκολα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από ένα περιβάλλον πληροφορικής σε άλλο, χωρίς αντίρρηση. Εκτός από την παροχή μεγαλύτερης δύναμης στον καταναλωτή με την αποφυγή του «εγκλωβισμού», προσδοκάται ότι θα ενισχύσει τις ευκαιρίες για καινοτομία και ανταλλαγή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ των υπευθύνων επεξεργασίας με ασφάλεια υπό τον έλεγχο του υποκειμένου των δεδομένων.

Τι δυνατότητες προσφέρει το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων;
  • Tο δικαίωμα λήψης δεδομένων από το υποκείμενο των δεδομένων («σε δομημένο, και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο») για περαιτέρω προσωπική χρήση σε ιδιωτική συσκευή. Το δικαίωμα προσφέρει στα υποκείμενα των δεδομένων έναν εύκολο τρόπο να διαχειρίζονται τα ίδια τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους.
  • Τη δυνατότητα διαβίβασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον «χωρίς αντίρρηση», και διευκολύνει την ικανότητά τους να διακινούν, να αντιγράφουν ή να μεταφέρουν εύκολα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από ένα περιβάλλον πληροφορικής σε άλλο.

Πότε έχει εφαρμογή το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων;

Το νέο αυτό δικαίωμα εφαρμόζεται υπό 3 προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν σωρευτικά:

1. τα ζητούμενα δεδομένα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένα μέσα (όχι σε έντυπα αρχεία), στη βάση είτε πρότερης συγκατάθεσης του υποκειμένου των δεδομένων είτε εκτέλεσης σύμβασης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος.

2. τα ζητούμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων και να παρέχονται από αυτό. Δεν εφαρμόζεται για παράδειγμα σε τα τηλεφωνικά αρχεία (που περιέχουν εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις) που μπορεί να επιθυμεί να λάβει κάποιος ή ένα ιστορικό κινήσεων τραπεζικού λογαριασμού που περιλαμβάνει τις καταθέσεις που έχουν γίνει από τρίτους.

3. η άσκηση του νέου αυτού δικαιώματος δεν θα πρέπει να επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τρίτων.


Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές (5 Απριλίου 2017) με στόχο την καλύτερη εφαρμογή των προνοιών του ΓΚΠΔ στον τομέα αυτό. Στις κατευθυντήριες γραμμές θα βρείτε πληροφορίες για:
  • Ποια είναι τα βασικά στοιχεία της φορητότητας των δεδομένων
  • Πότε έχει εφαρμογή η φορητότητα των δεδομένων
  • Πώς εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες που διέπουν την άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων στην φορητότητα των δεδομένων
  • Πώς πρέπει να παρέχονται τα φορητά δεδομένα

Σχετικά θέματα
Συνήθεις ερωτήσεις

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Καθοδηγητικές γραμμές για δικαίωμα φορητότητας ελλ.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat FAQ φορητότητας el.pdf


Back To Top