Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Τρία χρόνια από την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Τρία χρόνια από την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων

Στις 25 Μαΐου 2018, τέθηκε σε εφαρμογή ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, (ΕΕ) 2016/679. Το νέο αυτό νομικό εργαλείο αποτελεί ισχυρό και συνεκτικό πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών στην Ένωση. Αυτό επιτυγχάνεται με επιβαλλόμενες υποχρεώσεις όσων επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα (φυσικών και νομικών προσώπων) και με την ενίσχυση υφιστάμενων και δημιουργία νέων δικαιωμάτων που συνάδουν με την τεχνολογική πρόοδο. Παράλληλα, η Ανεξάρτητη Εποπτική Αρχή κάθε κράτους μέλους επιφορτίζεται με αρμοδιότητες και εξουσίες για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τον Κανονισμό.

Στα τρία χρόνια εφαρμογής του Κανονισμού, το Γραφείο μου έχει χειριστεί:
× 884 παράπονα (εκ των οποίων τα 308 αφορούσαν σε ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα),
× 219 γνωστοποιήσεις παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
× 51 εκτιμήσεις αντικτύπου που υποβλήθηκαν για προηγούμενη διαβούλευση,
× 29 διασυνοριακές υποθέσεις ως επικεφαλής εποπτική αρχή (ενώ συμμετείχε σε άλλες 380 υποθέσεις ως ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή).

Επίσης, το Γραφείο μου διενήργησε 52 ελέγχους, εξέδωσε 97 γνώμες για νομοσχέδια και προτάσεις νόμου που αφορούσαν σε επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων και εξέδωσε 92 αποφάσεις, επιβάλλοντας διοικητικά πρόστιμα που ανήλθαν σε €257.100.

Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας και η συνεχής ανάπτυξη μεθόδων ανάλυσης δεδομένων, δημιουργούν ιδιαίτερες προκλήσεις στην προστασία προσωπικών δεδομένων. Ταυτόχρονα, οι συνθήκες που διαμορφώνονται λόγω της πανδημίας COVID-19, απαιτούν επισταμένη παρακολούθηση και εγρήγορση από όλους.

Οι προκλήσεις είναι πολλές και πολυεπίπεδες και το Γραφείο μου παραμένει προσηλωμένο στον ρόλο που έχει ταχθεί να επιτελέσει, ως ο θεματοφύλακας των προσωπικών δεδομένων της κοινωνίας μας.


Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου
Επίτροπος Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

25 Μαΐου 2021

Back To Top