Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Εποπτικός ρόλος της Επιτρόπου
και άσκηση δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων σε συστήματα πληροφορικής μεγάλης κλίμακας που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργούν διάφορα συστήματα πληροφορικής μεγάλης κλίμακας που επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές των Κρατών Μελών να ανταλλάσουν πληροφορίες για την αποτελεσματική εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων τους. Τα συστήματα αυτά εποπτεύονται, σε κεντρικό επίπεδο από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και, σε εθνικό επίπεδο, από τις εποπτικές Αρχές προστασίας των δεδομένων. Για την αποτελεσματική συνεργασία του Ευρωπαίου Επόπτη με τις εθνικές εποπτικές Αρχές, υπάρχουν θεσμοθετημένα Κοινά Εποπτικά Σώματα (ΚΕΣ), ή Συντονισμένες Εποπτικές Ομάδες (ΣΕΟ) όπου συμμετέχει το Γραφείο της Επιτρόπου, ως μέλος ή ως παρατηρητής.

Ο ρόλος της Επιτρόπου ως η αρμόδια εποπτική Αρχή των εθνικών συστημάτων που περιγράφονται πιο κάτω είναι να διασφαλίζει ότι, οι αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τη σχετική Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και ότι τα δικαιώματα των πολιτών ασκούνται σύμφωνα με αυτές τις νομοθεσίες. Ενδιαφερόμενα πρόσωπα μπορούν να ασκήσουν ενώπιον των οικείων αρμοδίων Αρχών της Κύπρου το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού δεδομένων που τους αφορούν. Η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών δύναται να υπόκειται σε περιορισμούς που προβλέπουν οι σχετικές Ενωσιακές ή εθνικές νομοθεσίες ή που δύναται να επιτρέψει η Επίτροπος.

Συστήματα πληροφορικής μεγάλης κλίμακας που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση:
Internal Market Information System (IMI)
Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν SIS II
Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών (CIS)
Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS)
EUROJUST
EURODAC
Σύστημα πληροφοριών της EUROPOL


Back To Top