Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν SIS II

Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν SIS II

Το σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (Schengen Information System- SIS II) επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμοδίων Αρχών των ΚΜ για σκοπούς μετανάστευσης και αποτελεσματικού ελέγχου των συνόρων και για σκοπούς επιβολής του νόμου. Σε αυτό καταχωρούνται πληροφορίες για πολίτες τρίτων χωρών, καταζητούμενα πρόσωπα με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, ελλείποντα πρόσωπα, πρόσωπα που παρακολουθούνται από την Αστυνομία ή στα οποία έχει απαγορευτεί η είσοδος στο χώρο Σένγκεν, κλεμμένα οχήματα και κλεμμένα ή απολεσθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα όπως διαβατήρια και ταυτότητες.

Το SIS II απαρτίζεται από ένα κεντρικό σύστημα (C-SIS), ένα εθνικό σύστημα (N-SIS) σε κάθε κράτος μέλος και μια επικοινωνιακή υποδομή που συνδέει το κεντρικό σύστημα με τα εθνικά συστήματα. Το C-SIS περιέχει ορισμένα δεδομένα που καταχωρίζονται από τα κράτη μέλη σχετικά με πρόσωπα και αντικείμενα. Το SIS χρησιμοποιείται από τις εθνικές αρχές συνοριακών ελέγχων, τις αστυνομικές αρχές, τις τελωνειακές αρχές, τις αρχές θεωρήσεων και τις δικαστικές αρχές σε ολόκληρο τον χώρο Σένγκεν. Σε κάθε κράτος μέλος λειτουργεί εθνικό αντίγραφο του C-SIS, τα αποκαλούμενα εθνικά τμήματα του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (N-SIS), τα οποία επικαιροποιούνται συνεχώς και επικαιροποιούν με τη σειρά τους το C-SIS.

Υπάρχουν διάφορα είδη καταχωρίσεων στο SIS:
- πρόσωπο το οποίο δεν έχει δικαίωμα εισόδου ή διαμονής στην επικράτεια Σένγκεν· ή
- πρόσωπο ή αντικείμενο το οποίο αναζητείται από τις δικαστικές αρχές ή τις αρχές επιβολής του νόμου (π.χ. ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης, αιτήσεις διακριτικής παρακολούθησης)· ή
- το πρόσωπο το οποίο έχει αναφερθεί ως εξαφανισθέν· ή
- αντικείμενα, όπως τραπεζογραμμάτια, αυτοκίνητα, ημιφορτηγά, πυροβόλα όπλα και έγγραφα ταυτότητας, τα οποία έχουν αναφερθεί ως κλαπέντα ή απολεσθέντα.

Ο κανονισμός SIS II περιλαμβάνει επίσης ορισμένα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων: το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων και ενημέρωσης εάν εισαχθεί καταχώριση που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων.

Η σχετική ενημέρωση παρέχεται γραπτώς συνοδευόμενη από αντίγραφο ή μνεία της εθνικής απόφασης βάσει της οποίας εκδόθηκε η καταχώριση.

Το δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης μπορεί να περιοριστεί, μεταξύ άλλων, για τη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας ή την πρόληψη αξιόποινων πράξεων.

Η αρμόδια εθνική εποπτική αρχή σε κάθε κράτος μέλος εποπτεύει το οικείο N-SIS και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) είναι υπεύθυνος για την εποπτεία του C-SIS. Για τη διασφάλιση του συντονισμού της εποπτείας του SIS έχει συσταθεί συντονιστική ομάδα εποπτείας (SCG) του SIS II, η οποία συνεδριάζει δύο φορές ετησίως. Η ομάδα αυτή απαρτίζεται από τον ΕΕΠΔ και εκπροσώπους των εποπτικών αρχών των κρατών μελών που έχουν θέσει σε εφαρμογή το SIS II, καθώς και της Ελβετίας, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας, δεδομένου ότι το SIS εφαρμόζεται επίσης στις εν λόγω χώρες διότι είναι μέλη του χώρου Σένγκεν.

Η Ιρλανδία, η Κροατία και η Κύπρος δεν έχουν ενταχθεί ακόμη στο σύστημα SIS και, ως εκ τούτου, συμμετέχουν μόνον ως παρατηρητές στη συντονιστική ομάδα εποπτείας. Στο πλαίσιο της συντονιστικής ομάδας εποπτείας, ο ΕΕΠΔ και οι εθνικές εποπτικές αρχές συνεργάζονται ενεργά, ανταλλάσσοντας πληροφορίες, παρέχοντας αμοιβαία συνδρομή στη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων, καταρτίζοντας εναρμονισμένες προτάσεις για κοινές λύσεις σε πιθανά προβλήματα και προάγοντας την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά τα δικαιώματα τους στην προστασία δεδομένων.

Η συντονιστική ομάδα έχει εκδώσει οδηγό (στα αγγλικά) για την παροχή βοήθειας στα υποκείμενα των δεδομένων κατά την άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης. Για σύνοψη του οδηγού στα ελληνικά πατήστε εδώ.

Στην Κύπρο δεν λειτουργεί ακόμη το σύστημα αυτό. Όταν θεσπιστεί η εθνική νομοθεσία, αρμόδια Αρχή θα είναι η εθνική Μονάδα SIS της Αστυνομίας.

Σχετικά θέματα:

10.07.2020 - Θετική Αξιολόγηση της Κύπρου στον Τομέα Προσωπικών Δεδομένων
Πρώτο βήμα για ένταξη στο Σένγκεν

20.11.2019 – Ανακοίνωση αναφορικά με αξιολόγηση Σένγκεν


Last Update:
10/07/2020 10:42:01 AM
 
Back To Top