Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Επιτήρηση των εξ αποστάσεως / διαδικτυακών εξετάσεων από ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Επιτήρηση των εξ αποστάσεως / διαδικτυακών εξετάσεων από ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης

Στα πλαίσια των μέτρων για καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, ορισμένα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης διενήργησαν τις τελικές εξετάσεις εξ αποστάσεως / διαδικτυακά για αποφυγή των συναθροίσεων.

Για την διαφύλαξη της εγκυρότητας των εξετάσεων που διενεργούνται εξ αποστάσεως / διαδικτυακά, ορισμένα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης εφάρμοσαν την χρήση προγράμματος / λογισμικού επιτήρησης, το οποίο οι εξεταζόμενοι έπρεπε να εγκαταστήσουν στον υπολογιστή τους. Τα προγράμματα αυτά (όπως για παράδειγμα το Respondus lock-down browser και το Proctorio) έχουν διάφορες δυνατότητες παρακολούθησης των ενεργειών των εξεταζόμενων, με σκοπό τον έλεγχο του αδιάβλητου της διαδικασίας της εξέτασης.

Το Γραφείο μου γίνεται ακόμα και σήμερα δέκτης ανησυχιών, ερωτημάτων και παραπόνων από φοιτητές και οργανωμένα σύνολα φοιτητών σχετικά με την χρήση των εν λόγω προγραμμάτων επιτήρησης.

Το Γραφείο μου, ύστερα από μελέτη δείγματος απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο που στάληκε στα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης, αναφορικά με την εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων/ λογισμικών/ εφαρμογών, διαδικασιών και πολιτικών στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως διεξαγωγής εξετάσεων, έκρινε απαραίτητη την έκδοση, αρχικών κατευθυντήριων γραμμών ημερομηνίας 18/5/2020, με σκοπό αφενός την ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων δικαίου ήτοι του νομοθετικού πλαισίου και αφετέρου την ενσωμάτωση της αρχής της αναλογικότητας και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων στα πιο πάνω τεχνολογικά μέσα στοχεύοντας στην ελαχιστοποίηση των παρεμβάσεων και τυχόντων κινδύνων στα προσωπικά δεδομένα των επηρεαζόμενων φυσικών προσώπων.

Μετά την ολοκλήρωση της λήψης και αξιολόγησης επιπρόσθετων πληροφοριών από τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης τα οποία έκαναν χρήση τέτοιων προγραμμάτων / εργαλείων, αποφάσισα όπως εκδώσω Γνώμη, η οποία να αποτελεί, μελλοντική καθοδήγηση και για άλλα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης, τα οποία πιθανόν στο μέλλον να εξετάσουν την πιθανότητα χρήσης τέτοιων προγραμμάτων / εργαλείων.Ειρήνη Λοïζίδου Νικολαΐδου
Επίτροπος Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

21 Αυγούστου 2020

Back To Top