Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διαδικασία ψηφοφορίας και παρουσία εκπροσώπων των κομμάτων στα εκλογικά κέντρα κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Διαδικασία ψηφοφορίας και παρουσία εκπροσώπων των κομμάτων στα εκλογικά κέντρα κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων


Ενόψει των επικείμενων βουλευτικών εκλογών θεωρώ χρήσιμο να υπενθυμίσω στο κοινό τις προηγούμενες συστάσεις μου σχετικά με τη διαδικασία ψηφοφορίας, την παρουσία εκπροσώπων κομμάτων, σχηματισμών και υποψηφίων σε εκλογικά κέντρα και την χρήση των εκλογικών καταλόγων από εκπροσώπους τους.

Κατ’ αρχήν, επιθυμώ να διευκρινίσω ότι, η παρουσία εκπροσώπων σε εκλογικά κέντρα προβλέπεται από τον περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμο του 1979, ως τροποποιήθηκε.

Ο εκλογικός κατάλογος διατίθεται στα κόμματα σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, για σκοπούς διαφάνειας και ελέγχου της εκλογικής διαδικασίας, με βάση την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 34.361 και ημερομηνία 1.11.1990. Στους εκλογικούς καταλόγους που χορηγούνται στα κόμματα δεν περιλαμβάνεται ο αριθμός δελτίου ταυτότητας των ψηφοφόρων, η ημερομηνία γέννησης και το ονοματεπώνυμο του πατέρα.
Σε περίπτωση που βρεθούν μέσα στα εκλογικά κέντρα, κατάλογοι στην κατοχή των εκπροσώπων των κομμάτων, οι οποίοι περιλαμβάνουν οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα που δεν προνοούνται από την νομοθεσία, θα κατακρατούνται από τους προεδρεύοντες των εκλογικών κέντρων.

Είναι νόμιμο και θεμιτό, οι εκπρόσωποι να κρατούν σημειώσεις κατά την διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας και να επικοινωνούν μόνο με τα μέλη τους, για θέματα που αφορούν μόνο στην εκλογική διαδικασία.

Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δεν εκφωνείται μεγαλοφώνως ο αριθμός δελτίου ταυτότητας των ψηφοφόρων, επειδή αυτό ελλοχεύει κίνδυνους κοινοποίησης του σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Μετά το πέρας των εκλογών, οι κατάλογοι και ενδεχομένως σημειώσεις δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, ασύμβατους, με τον αρχικό σκοπό της συλλογής των δεδομένων.

Αναφορικά με την κατάρτιση «ειδικού εκλογικού καταλόγου», ο οποίος περιλαμβάνει εκλογείς που αποτελούν επιβεβαιωμένα κρούσματα του Κορωνοϊού COVID 19, και τον τρόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος, έχει γίνει μνεία στον περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικό) (Αρ. 2) Νόμο, (Ν. 73(Ι)/2021). Για σκοπούς προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ψηφοφόρων που εγγράφονται στον «ειδικό εκλογικό κατάλογο», αυτός δεν δημοσιεύεται, μπορεί ωστόσο να τύχει επιθεώρησης από τους εκπροσώπους των κομμάτων και των ανεξάρτητων υποψηφίων σε χρόνο και τόπο που θα καθορίσει ο Γενικός Έφορος Εκλογής.

Κατά την ημέρα των εκλογών, λειτουργοί του Γραφείου μου και εγώ θα επισκεφθούμε εκλογικά κέντρα για έλεγχο της συμμόρφωσης με τα πιο πάνω, τηρουμένων όλων των ενδεδειγμένων υγειονομικών πρωτοκόλλων.

25 Μαΐου 2021

Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα

Back To Top