Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΑΠΟΦΑΣΗ: Αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων από Toronto Pizza


Αρ. Φακ.: Α/Π 11.17.001.47/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ

Στις 18/6/2015 υποβλήθηκε στο Γραφείο μου παράπονο από τον κ. Δ.Α., στο εξής «ο παραπονούμενος», εναντίον των καταστημάτων Toronto Pizza (TORONTO PIZZA CATERING LIMITED) (στο εξής «καθ’ ού το παράπονο») ότι έλαβε από τον καθ’ ού το παράπονο διαφημιστικό μήνυμα sms ενώ στο παρελθόν είχε ζητήσει να σταματήσει να τα λαμβάνει καλώντας τον αριθμό που αναγραφόταν στο μήνυμα που είχε λάβει.

2. Συγκεκριμένα, ο παραπονούμενος αναφέρει ότι στις 15/9/2014 και ώρα 18:04 είχε λάβει μήνυμα από τον καθ’ ού το παράπονο στο οποίο αναγραφόταν αριθμός διαγραφής από τον κατάλογο αποστολής μηνυμάτων, τον οποίο είχε καλέσει την ίδια ημέρα και άκουσε ηχογραφημένη φωνή που τον ενημέρωνε ότι ο αριθμός του αφαιρέθηκε από τον κατάλογο αποστολής μηνυμάτων. Παρ’ όλα αυτά στις 18/6/2015 και ώρα 17:28 έλαβε ξανά μήνυμα από τον καθ΄ ού το παράπονο στο οποίο αναγραφόταν διαφορετικός αριθμός για διαγραφή από τον κατάλογο αποστολής μηνυμάτων.

3. Στις 17/7/2015 αποστείλαμε στον καθ’ ού το παράπονο επιστολή με την οποία τον καλούσαμε να υποβάλει τις απόψεις / σχόλια / παρατηρήσεις του σχετικά με το παράπονο

4. Ο καθ’ ού το παράπονο, με επιστολή του μέσω τηλεομοιότυπου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λάβαμε στις 6/8/2015 μας πληροφόρησε μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

α) Αποστέλλουν μηνύματα μόνο σε πελάτες

β) Μέχρι την 10/6/2015, για την αποστολή των μηνυμάτων η εταιρεία χρησιμοποιούσε Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής μηνυμάτων εταιρείας η οποία τους παραχωρούσε υπηρεσία διαγραφής (Opt Out Service) με αριθμό χωρίς χρέωση. Πρόσφατα όμως αντιλήφθηκαν ότι ο αριθμός αυτός δεν άνηκε αποκλειστικά στην εταιρεία τους αλλά χρησιμοποιείτο από την εταιρεία αποστολής μηνυμάτων για όλους τους πελάτες της.

γ) Επειδή πελάτες τους που επιθυμούσαν να λαμβάνουν τα μηνύματα τους δεν τα λάμβαναν γιατί είχαν ζητήσει να μην λαμβάνουν μηνύματα από άλλους πελάτες της εταιρείας αποστολής μηνυμάτων, απευθύνθηκαν στις 15/6/2015 στην εταιρεία Golden Telemedia.

δ) Από τις 15/6/2015 χρησιμοποιούν την πλατφόρμα αποστολής μηνυμάτων της εταιρείας Golden Telemedia και τον αριθμό 80009323 για την υπηρεσία διαγραφής ο οποίος ανήκει αποκλειστικά σε αυτούς.

ε) Στα μηνύματα που αποστέλλουν αναγράφεται ξεκάθαρα το όνομα τους και ο αριθμός της υπηρεσίας διαγραφής και οι παραλήπτες των μηνυμάτων μπορούν να σταματήσουν να τα λαμβάνουν, αυτόματα την ίδια στιγμή που θα καλέσουν τον αριθμό διαγραφής.

στ) Η προηγούμενη εταιρεία αποστολής μηνυμάτων δεν μπορούσε να τους δώσει τους αριθμούς των πελατών της που δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν να λαμβάνουν μηνύματα επειδή ο αριθμός διαγραφής ήταν κοινός για όλους τους πελάτες της.

ζ) Στις 23/7/2015 έδωσαν οδηγίες στην εταιρεία Golden Telemedia ώστε ο παραπονούμενος να μην λάβει οποιοδήποτε άλλο μήνυμα από αυτούς.

5.1 Με βάση το εδάφιο 2 του άρθρου 106 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004 (Νόμος 112(I)/2004), όπως έχει τροποποιηθεί, που ρυθμίζει την αποστολή μηνυμάτων με ηλεκτρονικά μέσα για σκοπούς απ’ ευθείας εμπορικής προώθησης, επιτρέπεται η αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων σε πελάτες υπό την προϋπόθεση ότι τους δίνεται η δυνατότητα με εύκολο τρόπο και ατελώς να σταματήσουν να λαμβάνουν τα μηνύματα.

5.2. Με βάση το άρθρο 107 του Νόμου 112(Ι)/2004, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει εξουσία να επιλαμβάνεται υποθέσεων ή καταγγελιών που αφορούν πιθανές παραβιάσεις, μεταξύ άλλων, του άρθρου 106, ασκώντας τις αρμοδιότητες που της δίνει το άρθρο 23(ε), (στ), (ζ), (η), και (ιβ) του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 μέχρι 2012 (Νόμος 138(Ι)/2001, όπως έχει τροποποιηθεί), στο εξής «ο Νόμος».

6.1 Με βάση το άρθρο 23(στ) του Νόμου η Επίτροπος έχει εξουσία να επιβάλλει τις κατά τα άρθρα 23A και 25 διοικητικές κυρώσεις.

6.2 Με βάση το άρθρο 25 του Νόμου, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορεί να επιβάλει τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:
(α) Προειδοποίηση, με αποκλειστική προθεσμία για άρση της παράβασης,
(β) Χρηματική ποινή μέχρι τριάντα χιλιάδες ευρώ(€30,000),
(γ) Προσωρινή ανάκληση άδειας,
(δ) Οριστική ανάκληση άδειας,
(ε) Καταστροφή αρχείου ή διακοπή επεξεργασίας και καταστροφή των σχετικών δεδομένων.
Οι υπό στοιχεία (β), (γ), (δ) και (ε) διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται πάντοτε ύστερα από ακρόαση του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκπροσώπου του ή του τρίτου. Είναι ανάλογες προς τη βαρύτητα της παράβασης που καταλογίζεται. Οι υπό στοιχεία (γ), (δ) και (ε) διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται σε περιπτώσεις ιδιαίτερα σοβαρής ή καθ’ υποτροπήν παράβασης. Χρηματική ποινή δύναται να επιβληθεί σωρευτικά και με τις υπό στοιχεία (γ), (δ) και (ε) κυρώσεις.

7. Με επιστολή μας ημερομηνίας 11/9/2015 ενημερώσαμε τον καθ’ ού το παράπονο ότι υπάρχει εκ πρώτης όψεως παράβαση του άρθρου 106 του Νόμου 112(Ι)/2004 επειδή απέστειλε μήνυμα παρά το ότι ο παραπονούμενος είχε ζητήσει να μην λαμβάνει μηνύματα και τον καλέσαμε να αναφέρει τυχόν λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι δεν πρέπει να του επιβληθεί οποιαδήποτε από τις πιο πάνω κυρώσεις.

8. Μετά από αίτημα του καθ΄ου το παράπονο, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Γραφείο μας στις 5/11/2015 με τον Β. Γενικό Διευθυντή της Toronto Pizza και τον διευθυντή της εταιρείας Golden Telemedia, όπου ο καθ’ ού το παράπονο μας πληροφόρησε μεταξύ άλλων, ότι:

α) Παραδέχονται ότι έχει γίνει παράβαση και εξήγησαν τα γεγονότα όπως έγιναν, χωρίς να προσπαθήσουν να κρύψουν οτιδήποτε, με ειδική μνεία στο γεγονός ότι το μήνυμα στάληκε για τον λόγο ότι η εταιρεία άλλαξε εταιρεία παροχής υπηρεσιών αποστολής μηνυμάτων και τα μηνύματα ξαναστάληκαν από την αρχική βάση δεδομένων των πελατών.

β) Αποστέλλουν μηνύματα μόνο σε πελάτες τους που έχουν τηλεφωνήσει για να κάνουν παραγγελία.

γ) Καταβάλλουν ένα σημαντικό ποσό για να διατηρούν γραμμή χωρίς χρέωση με την οποία να μπορούν οι παραλήπτες των μηνυμάτων να ζητούν να σταματήσουν να λαμβάνουν μηνύματα.

δ) Τα αιτήματα για διαγραφή από τον κατάλογο αποστολής μηνυμάτων καταχωρούνται στο σύστημα αυτόματα την ίδια ώρα που γίνεται το τηλεφώνημα (δεν απαιτείται κάποιο χρονικό διάστημα μέχρις ότου να τύχει επεξεργασίας το αίτημα).

ε) Έχουν μεγάλο αριθμό πελατών στους οποίους αποστέλλουν διαφημιστικά μηνύματα αλλά μόνο ένα παράπονο έχει υποβληθεί.

στ) Μόλις έλαβαν γνώση για το παράπονο (στις 23/7/2015), ο αριθμός τηλεφώνου του παραπονούμενου έχει καταχωρηθεί στην λίστα των αριθμών οι οποίοι δεν επιθυμούν να λαμβάνουν μηνύματα και δεν έχει ξαναλάβει άλλο μήνυμα.

9. Με βάση τα πιο πάνω υπήρξε παράβαση του άρθρου 106 του Νόμου 112(Ι)/2004 λόγω της αποστολής μηνυμάτων από τον καθ΄ ού το παράπονο παρά το ότι ο παραπονούμενος είχε ζητήσει να μην λαμβάνει μηνύματα από αυτόν.

10. Αφού έλαβα υπόψη μου:

α) ότι ο παραπονούμενος υπήρξε πελάτης του καθ’ ού το παράπονο στο παρελθόν,

β) την παραδοχή και απολογία του καθ’ού το παράπονο,

αποφάσισα ασκώντας την εξουσία που μου παρέχει το άρθρο 25 του Νόμου, να επιβάλω στον καθ΄ ού το παράπονο τη διοικητική κύρωση της χρηματικής ποινής ύψους €300,00 (τριακοσίων ευρώ).


Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα

23 Νοεμβρίου 2015

Back To Top