Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ανακοίνωση τύπου από την Ομάδα Εργασίας του Άρθρου 29: Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακύρωσε την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ασφαλή Λιμένα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
Βρυξέλλες 6 Οκτωβρίου 2015

Εκδόθηκε από την Ομάδα Εργασίας του Άρθρου 29

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακύρωσε την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ασφαλή Λιμένα

Οι Ευρωπαϊκές Αρχές Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνερχόμενες στην Ομάδα Εργασίας του Άρθρου 29 έλαβαν γνώση της Απόφασης ορόσημο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) της 6ης Οκτωβρίου 2015, στην υπόθεση Maximilian Shrems vs Επίτροπου Προσωπικών Δεδομένων και της ακύρωσης της Απόφασης 2000/520 κοινώς γνωστής ως «Ασφαλής Λιμένας».

Η Ομάδα καλωσορίζει το γεγονός ότι, η Απόφαση του ΔΕΕ επιβεβαιώνει ότι, η προστασία των προσωπικών δεομένων είναι αναπόσπαστο μέρος του πλαισίου θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ένωσης.

Οι Αρχές Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της ΕΕ καλωσορίζουν επίσης το γεγονός ότι, το Δικαστήριο κατέληξε στο ότι, οι εξουσίες των Αρχών δεν περιορίζονται από την ύπαρξη της Απόφασης Ασφαλούς Λιμένα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ως αποτέλεσμα, οι Αρχές, με βάση την εξουσία που απορρέει από το άρθρο 28 της Οδηγίας 95/45, πρέπει, πάντοτε, να έχουν τη δυνατότητα να εξετάζουν, με απόλυτη ανεξαρτησία παράπονα για το μη ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας που ισχύει σε τρίτες χώρες, στις οποίες διαβιβάζονται δεδομένα.

Τα τελευταία χρόνια, η Ομάδα μελετούσε το αντίκτυπο της μαζικής παρακολούθησης των διεθνών διαβιβάσεων και έχει σε αρκετές περιπτώσεις, διατυπώσει τις ανησυχίες της.

Η σημερινή Απόφαση, επιβεβαιώνει ότι, ιδιαίτερα λόγω, της μαζικής παρακολούθησης και της απουσίας δυνατότητας σε ένα πρόσωπο να επιδιώξει μέσω διοικητικής ή δικαστικής οδού πρόσβαση στα δεδομένα του και να εξασφαλίσει τη διόρθωση ή τη διαγραφή τους, εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για τη συνέχεια της προστασίας των δεδομένων που διαβιβάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Η Ομάδα αντιλαμβάνεται ότι, όσον αφορά τις συζητήσεις για το νέο Κανονισμό και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ για τον Ασφαλή Λιμένα, η Απόφαση αυτή θα έχει σοβαρές επιπτώσεις σε όλους τους εμπλεκόμενους.

Γι’ αυτούς τους λόγους, με σκοπό να παράσχει μια συντονισμένη ανάλυση της Απόφασης του ΔΕΕ και για να διαπιστώσει τον αντίκτυπο αυτής στις διαβιβάσεις, η Ομάδα προγραμματίζει ένα πρώτο γύρο συζητήσεων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, αυτή την εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Επίσης, προγραμματίζεται έκτακτη συνάντηση της Ολομέλειας της Ομάδας σύντομα.

-----------------------------
Η ομάδα εργασίας του Άρθρου 29 για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι ένα ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο που συστάθηκε δυνάμει του Άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ. Απαρτίζεται από εκπρόσωπους των εθνικών Αρχών Προστασίας των Δεδομένων των Κρατών Μελών, τον Ευρωπαίο Επόπτη και την Επιτροπή. Τα καθήκοντα της ομάδας ορίζονται στο άρθρο 30 της οδηγίας 95/46/ΕΚ και στο άρθρο 15 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ. Η Ομάδα είναι αρμόδια να εξετάζει θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων με σκοπό να συμβάλλει στην ομοιόμορφη εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών. Εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της εκδίδοντας Συστάσεις, Γνωμοδοτήσεις και Έγγραφα Εργασίας.

Back To Top