Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ενδοτμηματικές Εξετάσεις στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ενδοτμηματικές Εξετάσεις στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Στις 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10.00-12.00 θα πραγματοποιηθεί ενδοτμηματική εξέταση σχετικά με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), τον περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο του 2018 (Νόμος 125(Ι)/2018), τον περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από Αρμόδιες Αρχές για τους Σκοπούς της Πρόληψης, Διερεύνησης, Ανίχνευσης ή Δίωξης Ποινικών Αδικημάτων ή της Εκτέλεσης Ποινικών Κυρώσεων και για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων αυτών Νόμο (Νόμος 44(Ι)/2019) καθώς και άλλες νομοθεσίες που εφαρμόζει το Γραφείο της Επιτρόπου.

Στην εξέταση θα συμμετάσχουν:
Όλοι οι κάτοχοι μόνιμης ή προσωρινής οργανικής θέσης Λειτουργού Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και οι Λειτουργοί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

Οι εξεταζόμενοι μπορούν, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, να συμβουλεύονται τους Κανονισμούς και τους Νόμους που περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη.

Αιτήσεις από μέρους των υποψηφίων, πρέπει να υποβληθούν στην Επίτροπο, με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση:
commissionerdataprotection.gov.cy, όχι αργότερα από τις 11 Δεκεμβρίου 2020.

Back To Top