Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΕΡΩΤΗΜΑ: Σύστημα καταγραφής της ώρας προσέλευσης των υπαλλήλων με ενσωματωμένη κάμερα


Υποβλήθηκε ερώτημα στην Επίτροπο κατά πόσο η εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος το οποίο θα καταγράφει την ώρα προσέλευσης των υπαλλήλων βγάζοντας τους ταυτόχρονα φωτογραφία προφίλ, συνάδει με τις διατάξεις του Νόμου 138(Ι)/2001.

Η φωτογραφία συνιστά δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα και, ειδικότερα, βιομετρικό δεδομένο οπότε η συλλογή και επεξεργασία της θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Νόμου 138(Ι)/2001.

Το 2009 η Επίτροπος έχει εκδώσει Ανακοίνωση σχετικά με την επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων για σκοπούς ελέγχου της ώρας προσέλευσης των εργαζομένων στο χώρο εργασίας, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου στο διαδίκτυο.

Με βάση την εν λόγω Ανακοίνωση η συλλογή και επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων για τους πιο πάνω σκοπούς θεωρείται υπερβολική και παραβιάζει την Αρχή τη Αναλογικότητας (άρθρο 4(1)(γ) του Νόμου). Γι’ αυτό καλούνται οι υπεύθυνοι επεξεργασίας να επιλέγουν άλλα λιγότερο παρεμβατικά για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια μέσα ενόψει των πιο πάνω σκοπών.

Η συλλογή και επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων είναι θεμιτή και νόμιμη μόνο στις περιπτώσεις εγκαταστάσεων υψίστης ασφάλειας, όπως είναι οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις ή χώροι όπου φυλάττονται απόρρητα αρχεία.


Η Επίτροπος κατέληξε ότι, υπό τις περιστάσεις, η εγκατάσταση και λειτουργία συναφούς συστήματος για τους πιο πάνω σκοπούς δεν συνάδει με τις διατάξεις του Νόμου 138(Ι)/2001.

Back To Top