Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΑΠΟΦΑΣΗ: Αδυναμία εντοπισμού ιατρικού φακέλου ασθενούς του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας


Α Π Ο Φ Α Σ Η
Αδυναμία εντοπισμού ιατρικού φακέλου ασθενούς
του Γενικού Νοσοκομείου ΛευκωσίαςΟ κ. Σ.Α., υπέβαλε στις 12 Ιανουαρίου 2007, παράπονο στο Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως κατά του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Ο παραπονούμενος ενεπλάκη σε οδικό δυστύχημα και νοσηλεύτηκε στο θάλαμο του Ορθοπεδικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Το Νοέμβριο του 2006 αποτάθηκε στη Διεύθυνση του Νοσοκομείου για να του δοθεί ο ιατρικός φάκελος του για σκοπούς αγωγής ενώπιον δικαστηρίου.

2. Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας, με επιστολή που απέστειλε στην Επίτροπο Διοικήσεως στις 24 Μαΐου 2007, την πληροφόρησε ότι ο φάκελος του παραπονούμενου δεν κατέστη δυνατό να ανευρεθεί. Ο λόγος, όπως ανέφερε, οφείλετο στην επείγουσα μεταστέγαση του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, η οποία δεν επέτρεψε την ταξινόμηση και αρχειοθέτηση όλων των φακέλων στις νέες εγκαταστάσεις.

3. Η Επίτροπος Διοικήσεως, με επιστολή της με αρ. φακ. 74/2007 και ημερομ. 5/6/2007, μου κοινοποίησε την Έκθεση της αναφορικά με το παράπονο του κ. Σαμίρ Αρναούτ με αρ. Α/Π 74/2007 και ημερομ. 5/6/2007 κατά του Υπουργείου Υγείας, ώστε να επιληφθώ λόγω αρμοδιότητας του θέματος της ασφαλούς φύλαξης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων του παραπονούμενου.

4. Η Επίτροπος Διοικήσεως, με επιστολή της με αρ. φακ. Α/Π 74/2007 και ημερομ. 19/11/2007, ενημέρωσε τον παραπονούμενο ότι ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας την ενημέρωσε ξανά περί το Νοέμβριο του 2007, ότι ο ιατρικός του φάκελος δεν κατέστη δυνατό να ανευρεθεί (ο φάκελος του Υπουργείου Υγείας με αρ. Υ.Υ. 11.17.07.1.182 είναι σχετικός).

5.1 Σύμφωνα με το άρθρο 17 του περί Κατοχύρωσης και Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμου του 2004 (Ν. 1(Ι)/2005), ο αρμόδιος παροχέας υπηρεσιών υγείας, οφείλει να τηρεί ιατρικά αρχεία, όπου εμφαίνεται η πορεία της θεραπείας του ασθενή. Τα αρχεία αυτά περιλαμβάνουν λεπτομερή στοιχεία τα οποία προσδιορίζουν την ταυτότητα του ασθενή και του αρμόδιου παροχέα υπηρεσιών υγείας, καθώς και ιατρική πληροφόρηση αναφορικά με τη θεραπεία που λαμβάνει ο ασθενής, το προηγούμενο ιατρικό ιστορικό του, τη διάγνωση της παρούσας ιατρικής κατάστασης του και της θεραπευτικής αγωγής που παρέχεται.

Ανάλογα με την περίπτωση, η διεύθυνση του ιατρικού ιδρύματος ή ο αρμόδιος παροχέας υπηρεσιών υγείας έχουν την ευθύνη για την τήρηση και φύλαξη τακτικών και ενημερωμένων ιατρικών αρχείων, σύμφωνα με τους περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμους του 2001 και 2003.

5.2 Βάσει του άρθρου 18 του Ν. 1(Ι)/2005, ο ασθενής έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σε σχέση με πληροφορίες που αφορούν τον ίδιο που περιλαμβάνονται στα ιατρικά αρχεία και κατά την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών εφαρμόζονται αντίστοιχα, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις των άρθρων 11 έως 14 των περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμων του 2001 και 2003 και των περί Επεξεργασίας Δεδομένων (Άδειες και Τέλη) Κανονισμών του 2002. Το δικαίωμα πρόσβασης του ασθενούς στα ιατρικά του αρχεία του παρέχει τη δυνατότητα να λαμβάνει, άμεσα ή έμμεσα δια του νομίμου αντιπροσώπου του, πληροφορίες που είναι καταχωρημένες στα αρχεία αυτά ή αντίγραφο ή απόσπασμα αυτών.

5.3 Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 25 του Ν. 1(Ι)/2005, παροχέας υπηρεσιών υγείας που παραβιάζει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του άρθρου 17 είναι ένοχος αδικήματος και, τηρουμένων των αναλογιών, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις των άρθρων 25 και 26 των περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμων του 2001 και 2003. Για τη στοιχειοθέτηση αδικήματος, δυνάμει του πιο πάνω εδαφίου, δεν απαιτείται η ύπαρξη πρόθεσης ή επαγγελματικής αμέλειας.

5.4 Το εδάφιο (3) του άρθρου 10 του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, αναθέτει στον εκάστοτε υπεύθυνο επεξεργασίας την υποχρέωση για τη λήψη των κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Τα μέτρα αυτά, πρέπει να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των δεδομένων που είναι αντικείμενο της επεξεργασίας.

5.5 Το άρθρο 25 του Νόμου 138(Ι)/2001, παρέχει στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων την αρμοδιότητα επιβολής διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας έχουν διαπράξει παράβαση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από τον Ν. 138(Ι)/2001.

6. Με επιστολή μου με αρ. φακ. 11.17.001 Α/Π 5/2008 και με ημερομ. 17/1/2008, πληροφόρησα την Αν. Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Υγείας ότι αποφάσισα να εξετάσω το παράπονο, το οποίο εκ πρώτης όψεως αφορά παράβαση της υποχρέωσης του αρμόδιου παροχέα υπηρεσιών υγείας για τήρηση και διαφύλαξη ιατρικού φακέλου με βάση το άρθρο 17 του Ν. 1(Ι)/2005 και την κάλεσα να υποβάλει τα σχόλια/θέση της εντός τριών εβδομάδων από την ημερομηνία της επιστολής. Επειδή δεν έλαβα τα σχόλια της εντός της καθορισμένης προθεσμίας, με την ταυτάριθμη επιστολή μου ημερομ. 22/2/2008 ζήτησα την επίσπευση της υποβολής τους.

7. Δεν υπήρξε οποιαδήποτε εξέλιξη, γι’ αυτό με την επιστολή μου με αρ. φακ. 11.17.001 Α/Π 5/2008 και ημερομ. 14/3/2008 πληροφόρησα το Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Υγείας ότι αν δεν έχω τα σχόλια του εντός δύο εβδομάδων θα θεωρήσω ότι εξακολουθεί να ισχύει η παραδοχή του (βλ. παρ. 2) ότι ο φάκελος του ασθενούς έχει απολεσθεί και τον προειδοποίησα για το ενδεχόμενο να προχωρήσω βάσει του άρθρου 25 του Ν. 138(Ι)/2001 στην επιβολή διοικητικής κύρωσης εναντίον του. Παρήλθε και αυτή η προθεσμία άπρακτη και μέχρι σήμερα δεν έχω λάβει οποιαδήποτε σχόλια του καθ’ ου το παράπονο. Ως εκ τούτου θεωρώ ότι εξαντλήθηκε κάθε χρονικό περιθώριο για την άσκηση του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης του υπεύθυνου επεξεργασίας πριν από την επιβολή διοικητικής κύρωσης, όπως προνοεί το εδάφιο (2) του άρθρου 25 του Ν. 138(Ι)/2001.

8. Έχοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω και ιδιαίτερα την παραδοχή του Γενικού Διευθυντή Υπουργείου Υγείας που αναφέρεται στην παρ. 2 της παρούσης Απόφασης ότι ο ιατρικός φάκελος του παραπονούμενου κ. Σ.Α. δεν κατέστη δυνατό να ανευρεθεί, με αποτέλεσμα ο παραπονούμενος να μην μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα για πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα υγείας του βάσει του άρθρου 18 του Ν. 1(Ι)/2005 και του άρθρου 12 του Ν. 138(Ι)/2001, λόγω της παράβασης της υποχρέωσης εκ του εδαφίου (3) του άρθρου 10 του Ν. 138(Ι)/2001 του υπεύθυνου επεξεργασίας για λήψη των κατάλληλων μέτρων για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία απώλεια, αποφάσισα βάσει της εξουσίας που μου παρέχει το άρθρο 25(1) του Ν. 138(Ι)/2001 την επιβολή της διοικητικής κύρωσης της χρηματικής ποινής των δύο χιλιάδων ευρώ (€2,000).

Γούλλα Φράγκου
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα24 Ιουλίου 2008

Back To Top