Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΕΡΩΤΗΜΑ: Διαχείριση των αδειών ασθενείας του προσωπικού του Τμήματος Φυλακών


Τέθηκε ερώτημα από το Τμήμα Φυλακών για το κατά πόσο η Διεύθυνση του Τμήματος, για τους σκοπούς καλύτερης διαχείρισης των αδειών ασθενείας μπορεί να κοινοποιήσει στον Ιατρικό Σύλλογο πιστοποιητικά ασθενείας μελών του προσωπικού του Τμήματος.

Η εν λόγω κοινοποίηση συνιστά επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων η οποία κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται όταν συντρέχουν μια ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6(2) του Νόμου 138(Ι)/2001.

Κατόπιν σχετικού αιτήματος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού τον Ιανουάριο 2010 η Επίτροπος εξέδωσε σχετική άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του πιο πάνω άρθρου βάσει της οποίας επιτρέπεται η αναγραφή της φύσης της ασθένειας στο καθορισμένο από το Υπουργείο Υγείας έντυπο/ πιστοποιητικό για σκοπούς έλεγχου της αντικειμενικότητας του σύμφωνα με τον Κανονισμό 15(6) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμών του 1995 (Κ.Δ.Π. 101/95). Όπως έχουμε ενημερωθεί από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού οι Κανονισμοί αυτοί εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία, και στους έκτακτους υπαλλήλους.

Για τις περιπτώσεις όπου μέλη του προσωπικού του Τμήματος Φυλακών κάνουν συχνή χρήση και/ ή κατάχρηση του δικαιώματος άδειας ασθενείας, ο Κανονισμός 15(1) της Κ.Δ.Π. 101/95 προνοεί ότι εναπόκειται στον οικείο Προϊστάμενο του Τμήματος να εγκρίνει τις άδειες ασθενείας.

Σύμφωνα δε με τον Κανονισμό 15(6) της Κ.Δ.Π. 101/95 σε περίπτωση που ο οικείος Προϊστάμενος έχει αμφιβολία ως προς την αντικειμενικότητα του πιστοποιητικού ασθενείας παραπέμπει το θέμα στο Υπουργείο Υγείας, το οποίο και μεριμνά για τη σύσταση ειδικής Επιτροπής για διερεύνηση του θέματος.

Η Επίτροπος κατέληξε στην άποψη ότι σε περιπτώσεις όπου η Διεύθυνση των Φυλακών αμφισβητεί την αντικειμενικότητα των πιστοποιητικών ασθενείας που προσκομίζουν τα μέλη του προσωπικού, μπορεί είτε να μην εγκρίνει τις άδειες ασθενείας, είτε να παραπέμψει τα πιστοποιητικά αυτά στο Υπουργείο Υγείας ώστε να εξεταστούν από ειδική Επιτροπή και, ως εκ τούτου, δεν δικαιολογείται η κοινοποίηση από τη Διεύθυνση των Φυλακών στον Ιατρικό Σύλλογο πιστοποιητικών ασθενείας μελών του προσωπικού των Φυλακών για τους πιο πάνω σκοπούς.

Back To Top