Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Σημαντική Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Καταργήθηκε το Privacy Shield (και Έγγραφο καθοδήγησης που εξέδωσε το EDPB στις 23.07.2020)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Σημαντική Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Καταργήθηκε το Privacy Shield

Στις 16 Ιουλίου, το Δικαστήριο της ΕΕ (ΔΕΕ) εξέδωσε μία πολύ σημαντική Απόφαση, με βάση την οποία καταργείται το Privacy Shield, το νομικό εργαλείο που καθιστούσε ελεύθερη την διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στις ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, έκρινε ότι, παραμένουν σε ισχύ οι Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες (ΤΣΡ), ένα άλλο νομικό εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες, με αυστηρές όμως προϋποθέσεις. Η Απόφαση αυτή επηρεάζει όλους τους οργανισμούς που διαβιβάζουν ή προτίθενται να διαβιβάσουν δεδομένα σε τρίτες χώρες και ιδιαίτερα στις ΗΠΑ.

Την προσφυγή καταχώρησε ενώπιον του ΔΕΕ Αυστριακός χρήστης του Facebook, έναντι Απόφασης της Ιρλανδικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων, κατά την οποία αμφισβητήθηκε η νομιμότητα του Privacy Shield και των ΤΣΡ. Το ΔΕΕ, αφού εξέτασε διάφορους παράγοντες και ιδιαίτερα το νομικό καθεστώς των ΗΠΑ που αφορά στην παρακολούθηση δεδομένων από την ΕΕ στις ΗΠΑ, κήρυξε ανίσχυρο το Privacy Shield.

Παρόλο που οι ΤΣΡ παραμένουν σε ισχύ, οργανισμός που τις χρησιμοποιεί ή προτίθενται να τις χρησιμοποιήσει, θα πρέπει να εξετάζει το καθεστώς της χώρας που αφορά στις παρακολουθήσεις και αν δεν παρέχεται ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας, θα πρέπει να μην επιτρέψει ή να αναστείλει την οποία διαβίβαση. Επίσης, όπου χρειάζεται, θα πρέπει να λαμβάνει και πρόσθετα μέτρα προστασίας. Σε αντίθετη περίπτωση, επηρεαζόμενοι πολίτες μπορούν να κινηθούν νομικά εναντίον του οργανισμού για αποζημιώσεις και να υποβάλουν παράπονο ενώπιον της αρμόδιας εποπτικής Αρχής.

Οι εποπτικές Αρχές, μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, που αποτελεί το συλλογικό τους όργανο, σύντομα θα παράσχουν καθοδήγηση στους επηρεαζόμενους οργανισμούς, για την ομαλή και ομοιόμορφη εφαρμογή της Απόφασης του ΔΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων εξέδωσε σχετική ανακοίνωση στις 17 Ιουλίου.


Ειρήνη Λοïζίδου Νικολαΐδου
Επίτροπος Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

20 Ιουλίου 2020


Σχετικά θέματα

23.07.2020 - Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων εξέδωσε έγγραφο με το οποίο παρέχει καθοδήγηση, σε μορφή συνήθων ερωτήσεων και απαντήσεων, για το πώς η Απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ, επηρεάζει νομικά εργαλεία διαβίβασης δεδομένων σε τρίτες χώρες όπως τις Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες και τους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες.


Συστάσεις 01/2020 σχετικά με τα μέτρα που συμπληρώνουν τα εργαλεία διαβίβασης για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το επίπεδο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ.Updated: 5/8/2020
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat EDPB_Statement_20200717_CJEUjudgmentC-311_18.pdf


Back To Top