Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Οδηγός Συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Οδηγός Συμμόρφωσης
με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ)


Στο πλαίσιο των καθηκόντων μου, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 57(1)(δ), να προωθώ την ευαισθητοποίηση των υπευθύνων επεξεργασίας και των εκτελούντων την επεξεργασία σχετικά με τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), σας ενημερώνω ότι το Γραφείο μου έχει ετοιμάσει, Οδηγό Συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ. Ο Οδηγός αυτός, υπό μορφή ερωτήσεων, παρέχει την ευκαιρία στους υπεύθυνους επεξεργασίας και εκτελούντες την επεξεργασία να διερευνήσουν και/ή αξιολογήσουν, σε πρώτο στάδιο, κατά πόσο οι πράξεις επεξεργασίας τους και οι ενέργειές τους συνάδουν με τον ΓΚΠΔ. Επιπρόσθετα, παρέχει ενδεικτικές ερωτήσεις σχετικά με τη λήψη οργανωτικών και τεχνικών μέτρων, για διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας.

Νοείται περαιτέρω ότι οι ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στον Οδηγό δεν αποτελούν εξαντλητικό κατάλογο. Επίσης, συγκεκριμένες ενότητες και/ή ερωτήσεις, ενδεχομένως, να μην πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας και οι εκτελούντες την επεξεργασία θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον Οδηγό, λαμβάνοντας υπόψιν τις κατηγορίες των δεδομένων που επεξεργάζονται, τις επεξεργασίες που εκτελούν, καθώς και τον τομέα δραστηριότητάς τους.Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου

Επίτροπος Προστασίας

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


19 Φεβρουαρίου, 2024

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Οδηγός Συμμόρφωσης ΓΚΠΔ.pdf


Back To Top