Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ανακοίνωση Επιτρόπου σχετικά με την ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης

Ανακοίνωση
Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Σχετικά με την ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης

Το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων έχει γίνει αποδέκτης καταγγελιών για μη ικανοποίηση ή καθυστέρηση στην ικανοποίηση δικαιώματος πρόσβασης των υποκειμένων των δεδομένων εκ μέρους των υπευθύνων επεξεργασίας στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Στην βάση αυτών των καταγγελιών θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα ακόλουθα:

Το δικαίωμα πρόσβασης είναι ισχυρό δικαίωμα που παρέχει ο ΓΚΠΔ στα άτομα, το οποίο επιτρέπει στο υποκείμενο των δεδομένων να λάβει γνώση των προσωπικών δεδομένων που το αφορούν, σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, και τα οποία το ίδιο ή άλλο πρόσωπο έδωσε στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει, επίσης, το δικαίωμα να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας αντίγραφα των δεδομένων που το αφορούν.

Σύμφωνα με προηγούμενες Γνωματεύσεις και Αποφάσεις της Επιτρόπου, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, επιπλέον, να ζητεί και να λαμβάνει πληροφορίες που αφορούν στις αξιολογήσεις του, γνώμες/απόψεις/αναφορές/συστάσεις, εκθέσεις, πρακτικά συνεδριάσεων, δεδομένου ότι αυτά αφορούν στο άτομό του. Σχετική με το θέμα είναι για παράδειγμα η Απόφαση της Επιτρόπου με ημερ. 09.07.2018 εναντίον πανεπιστημιακού ιδρύματος σε σχέση με μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Γραφείου.

Αν οι πληροφορίες που ζητούνται περιέχουν δεδομένα τρίτων (π.χ. κάποιο μέλος της οικογένειας, συναδέλφου κλπ) δεν πρέπει να κοινοποιηθούν χωρίς την συγκατάθεση του τρίτου. Αν δεν είναι εφικτό να ληφθεί η συγκατάθεση, οι πληροφορίες δίνονται χωρίς τα δεδομένα των τρίτων. Αν δοθούν αντίγραφα, τα δεδομένα των τρίτων αποκρύπτονται ή/και αφαιρούνται. Καλή πρακτική είναι να ζητείται η γνώμη του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων για το τι δύναται να κοινοποιηθεί και τι όχι.

Το δικαίωμα πρόσβασης παρέχεται δωρεάν. Για επιπλέον αντίγραφα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, το οποίο αφορά σε διοικητικά έξοδα.

Οι πληροφορίες παρέχονται εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, αν πρόκειται για πολύπλοκο αίτημα ή αν τα αιτήματα είναι πολλά. Το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να ενημερωθεί για την παράταση.

Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν ενεργήσει επί του αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων, χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, για τους λόγους για τους οποίους δεν ενήργησε και για τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή και άσκησης δικαστικής προσφυγής

Ο Οργανισμός/ Υπηρεσία/ Τμήμα έχει υποχρέωση να καθιερώσει διαδικασία με βάση την οποία να διευκολύνεται η άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης από τα υποκείμενα των δεδομένων (π.χ αιτητές, ασθενείς εργοδοτούμενοι κλπ).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το δικαίωμα πρόσβασης με βάση τον ΓΚΠΔ, είναι κάτι εντελώς ξεχωριστό και δεν πρέπει να συγχέεται με τις πρόνοιες του άρθρου 43(6) του περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμο του 1999 (158(Ι)/99) οι οποίες επιτρέπουν σε θιγόμενο πρόσωπο από έκδοση διοικητικής πράξης, να υποβάλει αίτηση προς το αρμόδιο διοικητικό όργανο, όπως λάβει γνώση των στοιχείων του σχετικού διοικητικού φακέλου.

24 Ιουλίου 2019

Back To Top