Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΑΠΟΦΑΣΗ: Αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων από Alpha Pizza


Αρ. Φακ.: Α/Π 11.17.001.68/2014ΑΠΟΦΑΣΗ: Αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων από Alpha Pizza

Στις 10 Οκτωβρίου 2014 υποβλήθηκε στο Γραφείο μου παράπονο από τον κ. Δ.Α., στο εξής «ο παραπονούμενος», εναντίον των καταστημάτων Alpha Pizza (στο εξής «καθ’ ού το παράπονο») ότι έλαβε από τον καθ’ ού το παράπονο διαφημιστικό μήνυμα sms χωρίς να υπάρχει δωρεάν αριθμός με τον οποίο να μπορεί να ζητήσει να σταματήσει η αποστολή των μηνυμάτων και ενώ είχε υποβάλει ξανά παράπονα κατά του καθ΄ού το παράπονο στο παρελθόν.

2. Συγκεκριμένα, ο παραπονούμενος είχε υποβάλει στο παρελθόν παράπονα, στις 2/7/2014 και 19/7/2014 για λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων από τον καθ’ ού το παράπονο χωρίς να υπάρχει δωρεάν αριθμός με τον οποίο να μπορεί να ζητήσει να σταματήσει η αποστολή των μηνυμάτων, για τα οποία είχα αποστείλει επιστολές στον καθ’ ού το παράπονο στις 9/7/2014 και 24/7/2014 αντίστοιχα, με τις οποίες έφερα εις γνώση του τις πρόνοιες της νομοθεσίας και τον κάλεσα να διαγράψει τον αριθμό του παραπονούμενου και να σταματήσει να του αποστέλλει μηνύματα.

3. Όσον αφορά το νέο παράπονο (ημερομηνίας 10/10/2014), στις 22/10/2014 απέστειλα στον καθ’ ού το παράπονο επιστολή με την οποία τον καλούσα να απαντήσει σε ορισμένα ερωτήματα και να υποβάλει τις απόψεις / σχόλια / παρατηρήσεις του σχετικά με το παράπονο

4. Ο καθ’ ού το παράπονο, με επιστολή του μέσω τηλεομοιότυπου ημερομηνίας 23/10/2014 με πληροφόρησε μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

α) Τα στοιχεία του παραπονούμενου είχαν καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα όταν αυτός είχε τηλεφωνήσει για να καταχωρήσει παραγγελία, η οποία του παραδόθηκε,

β) Το δεύτερο μήνυμα πιθανό να το έχει λάβει από λάθος δικό τους

γ) Δεν ήταν ενημερωμένος ότι θα έπρεπε να υπάρχει δωρεάν αριθμός διαγραφής από τον κατάλογο αποστολής μηνυμάτων και

δ) Απολογήθηκε για την ταλαιπωρία του πελάτη.

5.1 Με βάση το εδάφιο 2 του άρθρου 106 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004 (Νόμος 112(I)/2004), όπως έχει τροποποιηθεί, που ρυθμίζει την αποστολή μηνυμάτων με ηλεκτρονικά μέσα για σκοπούς απ’ ευθείας εμπορικής προώθησης, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους παραλήπτες των μηνυμάτων, σε κάθε μήνυμα, να ζητούν με εύκολο τρόπο και ατελώς να σταματήσουν να λαμβάνουν τα μηνύματα.
5.2. Με βάση το άρθρο 107 του Νόμου 112(Ι)/2004, ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει εξουσία να επιλαμβάνεται υποθέσεων ή καταγγελιών που αφορούν πιθανές παραβιάσεις, μεταξύ άλλων, του άρθρου 106, ασκώντας τις αρμοδιότητες που του δίνει το άρθρο 23(ε), (στ), (ζ), (η), και (ιβ) του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 μέχρι 2012 (Νόμος 138(Ι)/2001, όπως έχει τροποποιηθεί), στο εξής «ο Νόμος».

6.1 Με βάση το άρθρο 23(στ) του Νόμου o Επίτροπος έχει εξουσία να επιβάλλει τις κατά τα άρθρα 23A και 25 διοικητικές κυρώσεις.

6.2 Με βάση το άρθρο 25 του Νόμου, ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορεί να επιβάλει τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:
(α) Προειδοποίηση, με αποκλειστική προθεσμία για άρση της παράβασης,
(β) χρηματική ποινή μέχρι τριάντα χιλιάδες ευρώ(€30,000),
(γ) προσωρινή ανάκληση άδειας,
(δ) οριστική ανάκληση άδειας,
(ε) καταστροφή αρχείου ή διακοπή επεξεργασίας και καταστροφή των σχετικών δεδομένων.
Οι υπό στοιχεία (β), (γ), (δ) και (ε) διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται πάντοτε ύστερα από ακρόαση του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκπροσώπου του ή του τρίτου. Είναι ανάλογες προς τη βαρύτητα της παράβασης που καταλογίζεται. Οι υπό στοιχεία (γ), (δ) και (ε) διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται σε περιπτώσεις ιδιαίτερα σοβαρής ή καθ’ υποτροπήν παράβασης. Χρηματική ποινή δύναται να επιβληθεί σωρευτικά και με τις υπό στοιχεία (γ), (δ) και (ε) κυρώσεις.

7. Με επιστολή μου ημερομηνίας 4/11/2014 ενημέρωσα τον καθ’ ού το παράπονο ότι υπάρχει εκ πρώτης όψεως παράβαση επειδή απέστειλε μηνύματα χωρίς να δώσει στον παραλήπτη των μηνυμάτων τη δυνατότητα να ζητήσει ατελώς τον τερματισμό της αποστολής τους και τον κάλεσα να αναφέρει τυχόν λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι δεν πρέπει να του επιβληθεί οποιαδήποτε από τις πιο πάνω κυρώσεις.

8. Ο καθ΄ου το παράπονο με επιστολή του μέσω τηλεομοιότυπου ημερομηνίας 11/12/2014 με πληροφόρησε μεταξύ άλλων, ότι:

α) σε ορισμένες περιπτώσεις ενήργησε λανθασμένα,

β) δεν ήταν σωστά ενημερωμένος για τη νομοθεσία που ρυθμίζει την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων, αλλά τώρα έχει σταματήσει να στέλλει μηνύματα με αυτόν τον τρόπο και

δ) αντιλαμβάνεται ότι έχει παραβιάσει τις διατάξεις της νομοθεσίας και απολογείται

9. Με βάση τα πιο πάνω υπήρξε παράβαση του άρθρου 106 του Νόμου 112(Ι)/2004 λόγω της αποστολής μηνυμάτων από τον καθ΄ ού το παράπονο χωρίς να δίνεται η δυνατότητα στον παραλήπτη να ζητήσει να σταματήσει να τα λαμβάνει ατελώς και με εύκολο τρόπο.

10. Αφού έλαβα υπόψη μου ότι ο παραπονούμενος είχε υποβάλει ξανά παράπονο για λήψη μηνύματος από τον καθ΄ού το παράπονο και τον είχα ενημερώσει στις 9/7/2014 και 24/7/2014 με επιστολές μου για τις πρόνοιες της νομοθεσίας και τον κάλεσα να διαγράψει τον αριθμό του παραπονούμενου και να σταματήσει να του αποστέλλει μηνύματα

και λαμβάνοντας υπ’ όψιν μου επίσης και ότι

α) ο παραπονούμενος υπήρξε πελάτης του καθ’ ού το παράπονο στο παρελθόν,

β) την παραδοχή και απολογία του καθ’ού το παράπονο,

γ) την δέσμευση του καθ’ ού το παράπονο να εφαρμόζει τη νομοθεσία

αποφάσισα ασκώντας την εξουσία που μου παρέχει το άρθρο 25 του Νόμου, να επιβάλω στον καθ΄ ού το παράπονο τη διοικητική κύρωση της χρηματικής ποινής ύψους €600,00 (εξακοσίων ευρώ).Γιάννος Δανιηλίδης
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα6 Φεβρουαρίου 2015

Back To Top