Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΕΡΩΤΗΜΑ: Παροχή πληροφοριών για ασθενείς σε συγγενικά και φιλικά πρόσωπα


Ο Διευθυντής του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού έθεσε το ερώτημα στην Επίτροπο αναφορικά με τη νομική βάση με την οποία μπορούν οι λειτουργοί εγγραφής ασθενών και οι τηλεφωνητές να πληροφορούν συγγενείς και φίλους ασθενών όταν τους ερωτούν αν ο ασθενής βρίσκεται στο νοσοκομείο, σε ποιο θάλαμο και σε ποιο δωμάτιο.

Η πληροφορία ότι ένα φυσικό πρόσωπο νοσηλεύεται σε ένα νοσοκομείο αφορά την υγεία και συνεπώς συνιστά ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο, ενώ η αποκάλυψη της πληροφορίας αυτής συνιστά μορφή επεξεργασίας (άρθρο 2 του Νόμου 138(Ι)/2001).

Στην παράγραφο 30 στο προοίμιο της Οδηγίας 95/46/ΕΚ αναφέρεται ότι προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισορροπία των συμφερόντων, τα κράτη-μέλη μπορούν να προσδιορίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες «τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να χρησιμοποιούνται και να ανακοινώνονται σε τρίτους στα πλαίσια νόμιμης συνήθους δραστηριότητας στις επιχειρήσεις ή άλλους οργανισμούς».

Λαμβάνοντας υπόψη τα περιστατικά της περίπτωσης και τη σχετική νομοθεσία, η Επίτροπος κατέληξε πως οι λειτουργοί εγγραφών και οι τηλεφωνητές του νοσοκομείου δεν μπορούν να δίνουν πληροφορίες που συνιστούν δεδομένα υγείας σε τρίτα πρόσωπα για άτομα που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο χωρίς τη συγκατάθεση του ασθενή, εκτός αν πρόκειται για άτομο που ο ίδιος ο ασθενής επέλεξε να ενημερώνεται εκ μέρους του και/ ή για άτομο που έχει εκ του νόμου αυτό το δικαίωμα (π.χ. γονείς ανηλίκων).

Ωστόσο, η πληροφόρηση επισκέπτη, ο οποίος ζητά να επισκεφθεί συγκεκριμένο ασθενή με συγκεκριμένο πρόβλημα (οπότε τεκμαίρεται ότι ο ασθενής έχει δημοσιοποιήσει τη διαμονή του στο νοσοκομείο), για το που βρίσκεται ο θάλαμος και το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται ο ασθενής, δεν συνιστά επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, αλλά απλή καθοδήγηση του ως προς το που να κατευθυνθεί και κατά την άποψη της Επιτρόπου αυτή είναι μια συνηθισμένη δραστηριότητα σε ένα νοσοκομείο, που είναι επιτρεπτή, εκτός αν ο ασθενής εξέφρασε την επιθυμία να μη δέχεται επισκέπτες.

Μια καλή πρακτική θα ήταν να δίδει ο ασθενής γραπτή συγκατάθεση με την υπογραφή σχετικού εντύπου κατά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο για την επιθυμία του να παρέχονται τηλεφωνικώς οι σχετικές πληροφορίες σε ερωτώντες συγγενείς και φίλους.

Η Επίτροπος εισηγήθηκε όπως ο υπεύθυνος επεξεργασίας επιλύσει αυτό το ζήτημα με τον καθορισμό πολιτικής διαχείρισης των δεδομένων π.χ. με εγκύκλιο επιστολή.

Back To Top