Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

- Επεξεργασία ψηφιακών δίσκων ή βίντεο που καταγράφουν χειρουργική επέμβαση ασθενών από ασφαλιστικές εταιρείες

Επεξεργασία ψηφιακών δίσκων (π.χ. cd, dvd κ.α.) και/ή βιντεοκασέτας (videotape) που καταγράφουν χειρουργική επέμβαση ασθενών από ασφαλιστικές εταιρείες


Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις νομοθεσίας σχετική με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς επίσης και σχετικές Αποφάσεις της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η Επίτροπος έχει την άποψη ότι:

(α) Η γενική «συγκατάθεση» που ενδεχομένως να δώσει ο ασφαλιζόμενος για παροχή προς την ασφαλιστική εταιρεία προσωπικών του δεδομένων, από τον ίδιο ή με τη συνδρομή του ή από άλλη πηγή, δεν θεωρείται έγκυρη αφού δεν καλύπτει την απαίτηση του Νόμου για «ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση βουλήσεως».

(β) Έστω και αν έχει βιντεογραφηθεί η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο ασφαλιζόμενος, τυχόν προσκόμιση του σχετικού ψηφιακού δίσκου ή της βιντεοκασέτας στην ασφαλιστική εταιρεία, εκ πρώτης όψεως, παραβιάζει τις βασικές αρχές του Νόμου, αφού τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται σε αυτό/αυτή, υφίστανται μεταγενέστερη επεξεργασία ασυμβίβαστη με τους σκοπούς για τους οποίους αρχικά είχαν συλλεχθεί.

Για παράδειγμα, ένας πιθανός λόγος βιντεογράφησης μίας χειρουργικής επέμβασης είναι ο έλεγχος από τον ιατρό των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν στο χειρουργείο σε περίπτωση επιπλοκών του ασθενή.

(γ) Επιπρόσθετα, τα προσωπικά δεδομένα που καταγράφονται στο ψηφιακό δίσκο ή στη βιντεοκασέτα είναι περισσότερα από ότι απαιτείται ενόψει των σκοπών της επεξεργασίας, που είναι η εξέταση της απαίτησης για καταβολή αποζημίωσης.

Το Γραφείο της Επιτρόπου είναι αρμόδιο εξέτασης σχετικών παραπόνων/καταγγελιών από ασφαλιζόμενους.

16/5/2017


Last Update:
28/08/2018 02:51:42 PM
 
Back To Top