Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

2. Τι αλλάζει με τον Κανονισμό


Στη σημερινή εποχή, με τη χρήση του διαδικτύου και τις νέες υπηρεσίες που παρέχει, την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας, την ευρεία χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τη διάθεση δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο, η ανάγκη προστασίας της ιδιωτικής ζωής έχει αναδειχθεί σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα.

Αυτές ακριβώς οι συνθήκες οδήγησαν στην θέσπιση ενός ισχυρού νομικού Ευρωπαϊκού πλαισίου προστασίας, αφού η Οδηγία 95/46/ΕΚ, μετά από περίπου μια εικοσαετία, θεωρείται ότι δεν ανταποκρίνεται πλέον στις ανάγκες της εποχής.

Ο κανονισμός αυξάνει σημαντικά τις υποχρεώσεις τόσο των δημόσιων αρχών όσο και των ιδιωτικών εταιρειών/ οργανισμών/ επιχειρήσεων εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε περίπτωση παράβασης προβλέπονται αυξημένα πρόστιμα, που ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της, φτάνουν έως τα 20 εκατομμύρια ευρώ ή το 4% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών, όταν αφορά σε πολυεθνικές εταιρείες.

Οι βασικές αρχές και κανόνες του νέου Κανονισμού, υπήρχαν ήδη στο Νόμο 138(Ι)/2001, όπως για παράδειγμα: νομιμότητα, διαφάνεια, αναλογικότητα (ελαχιστοποίηση), περιορισμός του σκοπού, ασφάλεια των δεδομένων, περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης, ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα.

Αυτό που αλλάζει και που είναι η φιλοσοφία του Κανονισμού, είναι η εισαγωγή της Αρχής της Λογοδοσίας, δηλαδή της υποχρέωσης των οργανισμών να λογοδοτούν σε κάθε στάδιο της εφαρμογής του Κανονισμού.

Τι καταργείται!

  • Οι Γνωστοποιήσεις Σύστασης και Λειτουργίας Αρχείου/Έναρξης Επεξεργασίας. Αντικαθίστανται με την τήρηση Αρχείου Δραστηριοτήτων της επεξεργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αρχείο δραστηριοτήτων πατήστε εδώ.
  • Οι άδειες για επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων (νυν ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων) στον τομέα του εργατικού δικαίου.
  • Οι Άδειες για διασύνδεση αρχείων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διασυνδέσεις βλέπετε πιο κάτω.
  • Οι Αποφάσεις για την άρση της υποχρέωσης ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων.
  • Η καταβολή τέλους των €17 από τα υποκείμενα για άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης, διόρθωσης και αντίρρησης.
Τι αλλάζει!
  • Οι Άδειες διαβίβασης σε τρίτες χώρες. Ο Κανονισμός προβλέπει αναθεωρημένο πλαίσιο για τις διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες. Μεταξύ άλλων, ο Επίτροπος θα εγκρίνει τη νομική βάση της διαβίβασης π.χ. τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες, κώδικα δεοντολογίας, μηχανισμό πιστοποίησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαβιβάσεις πατήστε εδώ.
  • Ο Επίτροπος μπορεί να περιορίσει την επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων και δεδομένων που αφορούν στην υγεία, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Νόμου 125(Ι)/2018.
Διασύνδεση αρχείων

Όλες οι υφιστάμενες άδειες διασύνδεσης αρχείων έχουν ισχύ μέχρι την 24/05/2018.


Ο Νόμος 125(Ι)/2018 με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού, περιλαμβάνει πρόνοιες για τον Συνδυασμό συστημάτων αρχειοθέτησης δημόσιων αρχών ή φορέων (διασύνδεση αρχείων) στο άρθρο 10 αυτού.

Πολλές διασυνδέσεις προβλέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με κρυπτογραφημένα CDs. Αυτοί οι τρόποι ελλοχεύουν κινδύνους και σταδιακά θα πρέπει να εξευρεθούν άλλοι, πιο ασφαλείς τρόποι.

Όπου είναι δυνατό, οι διασυνδέσεις θα πρέπει να γίνονται μέσω της Κυβερνητικής Αποθήκης Πληροφοριών (ΚΑΠ), η οποία παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον ανταλλαγής πληροφοριών. Αυτό συνεπάγεται μεγάλο φόρτο εργασίας για το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ). Το ΤΥΠ έστειλε Εγκύκλιο τον Μάρτιο του 2018 προς όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες και η κάθε Δημόσια Υπηρεσία πρέπει να ενημερώσει το ΤΥΠ για υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες Διασύνδεσης, για έγκαιρο προγραμματισμό.

Δεδομένου του χρόνου που θα χρειαστεί για να εξυπηρετηθούν όλα τα αιτήματα από το ΤΥΠ, θα δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για τις υφιστάμενες άδειες διασύνδεσης μετά τις 24/5/2018, μέχρι να εξυπηρετηθούν όλα τα αιτήματα από το ΤΥΠ.


Last Update:
25/10/2018 12:13:13 PM
 
Back To Top