Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΠΑΡΑΠΟΝΟ: Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων από υπάλληλο ξενοδοχείου προς τον εργοδότη του παραπονούμενου


Υποβλήθηκε παράπονο στο Γραφείο της Επιτρόπου από τον Ψ σχετικά με την κοινοποίηση προσωπικών του δεδομένων από υπάλληλο ξενοδοχείου προς τον εργοδότη του.

Ο παραπονούμενος πήγε με τη σύζυγο και τις δύο του θυγατέρες στο ξενοδοχείο Χ. Αφού ένοιωσε έντονους πόνους στον ώμο του αναγκάστηκε να επιστρέψει στο σπίτι του όπου και θα επισκεπτόταν το γιατρό, ενώ άφησε τις θυγατέρες του στο Ξενοδοχείο. Επισκέφθηκε στη συνέχεια το νοσοκομείο και αφού εξετάστηκε από το γιατρό του χορηγήθηκε άδεια ασθενείας.

Επειδή ο παραπονούμενος απουσίαζε από την εργασία του χωρίς άδεια, ύστερα από εντολή του Διευθυντή του Τμήματος όπου υπηρετεί ο παραπονούμενος επόπτες του γραφείου μετέβησαν στο ξενοδοχείο Χ και ζήτησαν πληροφορίες για το άτομο του από την υπάλληλο υποδοχής του ξενοδοχείου. Η υπάλληλος χωρίς να ενημερώσει τον παραπονούμενο κοίταξε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και τους κοινοποίησε τις πληροφορίες που ζήτησαν. Η πληροφόρηση που δόθηκε από την υπάλληλο του ξενοδοχείου αφορούσε την ημερομηνία κατά την οποία είχε προσέλθει στο ξενοδοχείο και την ημερομηνία κατά την οποία θα αναχωρούσε ο παραπονούμενος από αυτό σύμφωνα με την κράτηση που είχε κάνει.

Η Επίτροπος αφού διερεύνησε την υπόθεση κατέληξε στα ακόλουθα:

Αναφορικά με το θέμα της κοινοποίησης των πιο πάνω πληροφοριών από την υπάλληλο υποδοχής του ξενοδοχείου προς τους επόπτες, οι οποίοι ενεργούσαν για λογαριασμό του Διευθυντή του Τμήματος όπου εργάζεται ο παραπονούμενος μετά από σχετικές οδηγίες του Διευθυντή, δεν φαίνεται να προκύπτει οποιαδήποτε παραβίαση του Νόμου 138(Ι)/2001 έχοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (δ) και (ε) του άρθρου 5(2) του Νόμου 138(Ι)/2001 η επεξεργασία δεδομένων επιτρέπεται και χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων όταν:

«(δ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση έργου δημόσιου συμφέροντος ή έργου που εμπίπτει στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και έχει ανατεθεί είτε στον υπεύθυνο επεξεργασίας είτε σε τρίτο, στον οποίο ανακοινώνονται τα δεδομένα·

(ε) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο τρίτος στον οποίο ανακοινώνονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, υπό τον όρο ότι τούτο υπερέχει των δικαιωμάτων, συμφερόντων και θεμελιωδών ελευθεριών των υποκειμένων των δεδομένων.».

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η συλλογή των πληροφοριών φαίνεται να ήταν απαραίτητη για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του εργοδότη του παραπονούμενου στο πλαίσιο άσκησης δημόσιας εξουσίας, είχε δε ο εργοδότης έννομο συμφέρον να συλλέξει τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειαζόταν για τη διερεύνηση των λόγων της αδικαιολόγητης απουσίας του παραπονούμενου από την εργασία του χωρίς άδεια.

Αναφορικά με την παράλειψη του ξενοδοχείου/ υπαλλήλου να ενημερώσει τον παραπονούμενο σχετικά με την επικείμενη κοινοποίηση των πληροφοριών που αφορούσαν το άτομο του στους επόπτες η Επίτροπος έκρινε ότι, επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου που αφορούν την ενημέρωση, αυτή αρκεί να λάβει χώρα και από τον τρίτο στον οποίο έχουν κοινοποιηθεί οι πληροφορίες κατά την καταχώρηση τους στα αρχεία του, η ενημέρωση του παραπονούμενου θεωρείται ότι έλαβε χώρα από τον τρίτο (εργοδότη) μέσω των υπαλλήλων του κατά την καταχώρηση των πληροφοριών αυτών στα αρχεία του και, ως εκ τούτου, δε φαίνεται να έχουν παραβιαστεί οι διατάξεις του Νόμου 138(Ι)/2001 που αφορούν την ενημέρωση.

Back To Top