Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αποφάσεις : Μάϊος – Ιούνιος 2019


Αποφάσεις : Μάϊος – Ιούνιος 2019


Διερεύνηση καταγγελίας για μη τήρηση μέτρων ασφαλείας κατά τη μετακίνηση φακέλων και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο Υγείας

Παραπονούμενος κατήγγειλε ότι το Υπουργείο Υγείας δεν τήρησε τα μέτρα ασφάλειας κατά τη μεταφορά φακέλου εντός του Υπουργείου. Μετά τη διερεύνηση της καταγγελίας, η Επίτροπος έκρινε ότι πιθανόν να υπήρξε παράβαση αλλά αυτό δε μπορούσε να εξακριβωθεί με σιγουριά, λόγω έλλειψης μαρτυρίας. Ως εκ τούτου, στις 12/6/2019 η Επίτροπος εξέδωσε απόφαση προειδοποίησης προς το Υπουργείο Υγείας όπως, στο μέλλον, όταν γίνεται μεταφορά φακέλων, τηρεί τα δέοντα μέτρα ασφάλειας με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει υπόνοια, καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, αποκάλυψης της ταυτότητας του οποιουδήποτε ατόμου.

Για ολόκληρη την απόφαση πατήστε εδώ.

Διερεύνηση καταγγελίας για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού

Παραπονούμενος κατήγγειλε υπάλληλο του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, ότι επεξεργάστηκε προσωπικά δεδομένα του, χωρίς την εκ των προτέρων συγκατάθεσή του. Μετά τη διερεύνηση της καταγγελίας διαπιστώθηκε ότι η παράβαση αφορούσε στη μη τήρηση των μέτρων ασφαλείας. Η Επίτροπος έκρινε ότι δεν τηρήθηκαν επ’ ακριβώς οι οδηγίες ταυτοποίησης, ως αυτές απορρέουν από τις οδηγίες που είχε ήδη δώσει το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού.

Η Επίτροπος στις 19/6/2019 εξέδωσε απόφαση προειδοποίησης προς το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, όπως, στο μέλλον, ακολουθεί τις διαδικασίες για τήρηση του ΓΚΠΔ καθώς και των μέτρων ασφάλειας σε όλα τα τμήματα και υπηρεσίες που το απαρτίζουν και τελούν υπό την διοίκηση του.

Για ολόκληρη την απόφαση πατήστε εδώ.

Πιθανή διαρροή ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων

Με το συγκεκριμένο παράπονο/καταγγελία εξετάστηκε κατά πόσο υπήρξε πιθανή διαρροή ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων από την πρώην δικηγόρο της παραπονούμενης στην μετέπειτα δικηγόρο του τέως συζύγου της, αλλά και η χρήση αυτών μεταγενέστερα σε ποινική υπόθεση ενώπιον Δικαστηρίου.

Η μεταγενέστερη χρήση ενώπιον Δικαστηρίου δεν εξετάστηκε, εφόσον σύμφωνα με το άρθρο 55 (3) του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων, (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ) και του άρθρου 23(4) του εθνικού Νόμου κατ’ εφαρμογή του ανωτέρου Κανονισμού, ήτοι του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών, Νόμου του 2018, (Ν. 125(Ι)/2018) η «Επίτροπος δεν έχει αρμοδιότητα ελέγχου πράξεων επεξεργασίας οι οποίες διενεργούνται από τα δικαστήρια της Δημοκρατίας στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους αρμοδιότητας». Το θέμα αυτό, θα έπρεπε να εγερθεί ενώπιον Δικαστηρίου και να αποφασίζετο από το Δικαστήριο.

Εκτεθειμένοι φάκελοι στην Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Λευκωσίας (ΕΕΕΑΕ)

Με το συγκεκριμένο παράπονο/καταγγελία αποφασίστηκε ότι υπήρξε παραβίαση των μέτρων ασφαλείας (Άρθρο 32 του ΓΚΠΔ 2016/679), εφόσον τρίτο άτομο μπορούσε να έχει πρόσβαση σε δεδομένα φακέλων που βρίσκονταν εκτεθειμένα «είτε σε ανοικτά κασόνια στο πάτωμα του γραφείου της γραμματείας της ΕΕΕΑΕ, στον 3ο όροφο του ΥΠΠ είτε σε συρτάρια τύπου ρόνεο στον διάδρομο έξω από το εν λόγω γραφείο τα οποία είναι ξεκλείδωτα».

Έχοντας υπόψη τις πρόνοιες του άρθρου 58 παρ. 2 του ΓΚΠΔ 2016/679 και τις διορθωτικές εξουσίες που δίδει στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και:

(α) το γεγονός ότι συμμορφώθηκε η ΕΕΕΑΕ στις υποδείξεις του Γραφείου για λήψη περαιτέρω μέτρων ασφαλείας, ούτως ώστε να καθιστούν τις πράξεις του σύμφωνες με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού (βλ. Άρθρο 58, παρ. 2, εδάφιο δ),
(β) απώτερος σκοπός της εφαρμογής των προνοιών του άρθρου 32 του ΓΚΠΔ είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων από τους διάφορους κινδύνους που απορρέουν από την επεξεργασία τους και η διόρθωση τυχόν ελλείψεων ή παραλείψεων που υπάρχουν στα υφιστάμενα συστήματα των υπευθύνων επεξεργασίας,

απευθύνθηκε προειδοποίηση προς το Υπουργείο Παιδείας και ειδικότερα στο τμήμα Επαρχιακής Επιτροπής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΕΕΑΕ) όπως, στο μέλλον, τηρούνται τα δέοντα μέτρα ασφάλειας με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος για πρόσβαση σε δεδομένα φακέλων, οι οποίοι φυλάγονται στο τμήμα, από τρίτα άτομα.
17.001.007.110_.pdf ΑΝΟΝΥΜΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - 11.17.001.007.110_.pdf

17.001.006.016 - ΑΠ 249 2018.pdf ΑΝΟΝΥΜΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ - 11.17.001.006.016 - ΑΠ 249 2018.pdf


Back To Top