Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ανακοίνωση Επιτρόπου σχετικά με την Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

Σε συνέχεια της προηγούμενης μου ανακοίνωσης, ημερ. 12 Μαΐου 2020, επιθυμώ να πληροφορήσω ότι με βάση τα ευρήματα των δειγματοληπτικών ελέγχων που διενήργησε το Γραφείο μου σε Λύκεια σε όλες τις επαρχίες ανά το Παγκύπριο, στις 12 και 13 Μαΐου 2020, εξέδωσα Απόφαση ημερ.15 Μαΐου 2020, με εντολές προς το Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας, δυνάμει των προνοιών του άρθρου 58(2)(δ) του ΓΚΠΔ.

Σύμφωνα με τo Διατακτικό της Απόφασης, το Υπουργείο κλήθηκε να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες, εντός τακτής προθεσμίας, και μεταξύ άλλων, όπως μεριμνήσει –

(α) για την εφαρμογή ομοιόμορφης και ενιαίας πολιτικής εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης από όλες τις σχολικές μονάδες,

(β) για την εκπόνηση εκτίμησης αντικτύπου, σύμφωνα με τις προηγούμενες Οδηγίες μου σχετικά με τη χρήση νέας τεχνολογίας κατά την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση,

(γ) για την έκδοση απλοποιημένων και αναλυτικών γραπτών οδηγιών για την ορθή και ασφαλή χρησιμοποίηση των εργαλείων, ρυθμίσεων και γενικά της πλατφόρμας TEAMS, και

(δ) για τη λήψη της, εντός των πλαισίων του Νόμου, συγκατάθεσης, των εκπαιδευτικών για τους σκοπούς συλλογής, μετάδοσης και επεξεργασίας οπτικού υλικού που τους αφορά κατά την απευθείας μετάδοση του μαθήματος, από την αίθουσα διδασκαλίας της σχολικής μονάδας, στα παιδιά που παραμένουν στο σπίτι.

Εντός της ταχθείσας προθεσμίας, το Υπουργείο προχώρησε σε διαδικασία υλοποίησης των ενεργειών προς πλήρη συμμόρφωση με το Διατακτικό της Απόφασης, ενώ έχει διαβεβαιώσει το Γραφείο μου ότι σε πολύ σύντομο χρόνο θα είναι σε θέση να ολοκληρώσει και οριστικοποιήσει την Εκτίμηση Αντικτύπου σχετικά με την Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.


Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαϊδου
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα


21 Μαΐου 2020

Back To Top