Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΕΡΩΤΗΜΑ: Δημοσίευση αποτελεσμάτων γραπτών εξετάσεων ονομαστικά


Με βάση τη μέχρι σήμερα πρακτική που ακολουθείται από όλες τις Υπηρεσίες τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων δημοσιεύονται στον ημερήσιο τύπο και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με τον αριθμό υποψηφίου και τον αριθμό του δελτίου ταυτότητας αυτού. Η εν λόγω πρακτική ήταν αποτέλεσμα προφορικής συνεννόησης με το Γραφείο της Επιτρόπου.

Δεδομένου ότι οι διορισμοί σε μόνιμες θέσεις της δημόσιας υπηρεσίας δημοσιεύονται ονομαστικά στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, υποβλήθηκε το ερώτημα στην Επίτροπο κατά πόσον μπορεί να διαφοροποιηθεί η πιο πάνω πρακτική, για σκοπούς ενίσχυσης της διαφάνειας και αντί του αριθμού υποψηφίου και του αριθμού δελτίου ταυτότητας να δημοσιεύονται τα αποτελέσματα ονομαστικά. Η Επίτροπος εξέφρασε την ακόλουθη θέση:

Οι δύο διαδικασίες διαφέρουν ουσιωδώς, έχοντας υπόψη ότι ο διορισμός στη δημόσια υπηρεσία αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη την οποία μπορούν να προσβάλουν με καταχώρηση Προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου οποιαδήποτε πρόσωπα έχουν έννομο, άμεσο και προσωπικό συμφέρον εντός της ταχθείσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 146 του Συντάγματος, προθεσμίας των 75 ημερών, η οποία αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης της πράξης ή, σε περίπτωση μη δημοσίευσης από την ημέρα που αυτή περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος. Οπότε σε αυτή την περίπτωση η ονομαστική αναφορά των προσώπων που διορίζονται στη δημόσια υπηρεσία κρίνεται περισσότερο από επιτακτική.

Η περίπτωση της δημοσίευσης του καταλόγου επιτυχόντων στη γραπτή εξέταση, η οποία διεξάγεται σύμφωνα με τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 1998, όπως τροποποιήθηκε, είναι εντελώς διαφορετική περίπτωση. Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική, δηλαδή με τον αριθμό υποψηφίου και τον αριθμό δελτίου της ταυτότητας του εξασφαλίζει αφενός μεν την πληροφόρηση του ότι έχει επιτύχει στις εξετάσεις και αφετέρου δε διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών του δεδομένων, σύμφωνα με το Νόμο 138(Ι)/2001 και, ειδικότερα, συνάδει με τις διατάξεις του άρθρου 4(1)(γ) του Νόμου (Αρχή της Αναλογικότητας).

Η Επίτροπος κατέληξε ότι η δημοσίευση του καταλόγου επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας με τον αριθμό υποψηφίου και τον αριθμό της πολιτικής ταυτότητας, ως η ισχύουσα πρακτική, χωρίς να γίνεται οποιαδήποτε ονομαστική αναφορά, συνάδει απόλυτα με Νόμο 138(Ι)/2001 και, ως εκ τούτου, συνέστησε όπως παραμείνει σε ισχύ.

Back To Top