Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΑΠΟΦΑΣΗ: Αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων από Micro


Αρ. Φακ.: Α/Π 11.17.001.57/2014ΑΠΟΦΑΣΗ: Αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων από Micro

Στο Γραφείο μου υποβλήθηκε παράπονο στις 8/9/2014 από τον κ. Π.Μ., στο εξής «ο παραπονούμενος», εναντίον των καταστημάτων Micro στο εξής «καθ’ ού το παράπονο» ότι έλαβε από τον καθ’ ού το παράπονο διαφημιστικά μηνύματα sms χωρίς τη συγκατάθεση του.

2. Συγκεκριμένα, ο παραπονούμενος στις 5/9/2014 και ώρα 17:05 έλαβε διαφημιστικό μήνυμα με αποστολέα «MICRO» χωρίς να είχε δώσει τη συγκατάθεση του για να τα λαμβάνει. Προσθέτει ότι την ίδια ημέρα πήρε τηλέφωνο στον αριθμό διαγραφής από τον κατάλογο αποστολής μηνυμάτων που αναγραφόταν στο μήνυμα (80010044) και άκουσε επιβεβαίωση ότι ο αριθμός του είχε διαγραφεί αλλά στις 7/9/2014 και ώρα 17:25 έλαβε και πάλι μήνυμα.

3. Στις 30/9/2014 απέστειλα στον καθ’ ού το παράπονο επιστολή με την οποία τον καλούσα να απαντήσει σε ορισμένα ερωτήματα και να υποβάλει τις απόψεις / σχόλια / παρατηρήσεις του σχετικά με το παράπονο

4. Ο καθ’ ού το παράπονο, με επιστολή του ημερομηνίας 20/10/2014 με πληροφόρησε μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

α) Ο παραπονούμενος δεν ήταν πελάτης του. Ο αριθμός του τηλεφώνου του παραπονούμενου καταχωρήθηκε από τυπογραφικό λάθος δηλαδή έγινε ανθρώπινο λάθος κατά την καταχώρηση στοιχείων πελατών.

β) Ο παραπονούμενος έλαβε ξανά μήνυμα στις 7/9/2014 για το λόγο ότι είχε ήδη καταχωρηθεί η λίστα αποστολής από τις 5/9/2014, την ίδια μέρα κατά την οποία είχε σταλεί το μήνυμα, μετά το οποίο ο παραπονούμενος κάλεσε τον αριθμό διαγραφής.

5. Με επιστολή μου ημερομηνίας 31/10/2014 ενημέρωσα τον καθ’ ού το παράπονο ότι υπάρχει εκ πρώτης όψεως παράβαση επειδή απέστειλε διαφημιστικά μηνύματα στον παραπονούμενο χωρίς τη συγκατάθεση του και χωρίς αυτός να ήταν πελάτης του και τον κάλεσα να αναφέρει τυχόν λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι δεν πρέπει να του επιβληθεί οποιαδήποτε από τις πιο πάνω κυρώσεις.

6. Ο καθ΄ου το παράπονο με επιστολή του ημερομηνίας 1/12/2014 με πληροφόρησε μεταξύ άλλων, ότι:

α) Η αποστολή SMS δύο φορές προς τον παραπονούμενο ήταν μια ατυχής συγκυρία. Ο αριθμός του είχε ήδη καταχωρηθεί στην λίστα αποστολής πριν να καλέσει τον αριθμό διαγραφής.

β) Λήφθηκαν περαιτέρω μέτρα ώστε να αφαιρούνται όλοι οι αριθμοί που έχουν καλέσει τον αριθμό διαγραφής και ο κατάλογος θα ελέγχεται λίγη ώρα πριν σταλεί το επόμενο μήνυμα ώστε να μην τύχει ξανά παρόμοιο συμβάν.

7.1 Με βάση το άρθρο 106 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004 (Νόμος 112(I)/2004), όπως έχει τροποποιηθεί, η αποστολή μηνυμάτων με ηλεκτρονικά μέσα για σκοπούς απ’ ευθείας εμπορικής προώθησης επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση προσώπων τα οποία έχουν δώσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή τους για την αποστολή αυτή.

7.2 Με βάση το εδάφιο 2 του ίδιου Νόμου, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους παραλήπτες των μηνυμάτων, σε κάθε μήνυμα, να ζητούν με εύκολο τρόπο και ατελώς να σταματήσουν να λαμβάνουν τα μηνύματα.

7.3. Με βάση το άρθρο 107 του Νόμου 112(Ι)/2004, ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει εξουσία να επιλαμβάνεται υποθέσεων ή καταγγελιών που αφορούν πιθανές παραβιάσεις, μεταξύ άλλων, του άρθρου 106, ασκώντας τις αρμοδιότητες που του δίνει το άρθρο 23(1)(ε), (στ), (ζ), (η), και (ιβ) του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 μέχρι 2012 (Νόμος 138(Ι)/2001, όπως έχει τροποποιηθεί), στο εξής «ο Νόμος».

8.1 Με βάση το άρθρο 23(1)(στ) του Νόμου o Επίτροπος έχει εξουσία να επιβάλλει τις κατά τα άρθρα 23A και 25 διοικητικές κυρώσεις.

8.2 Με βάση το άρθρο 25 του Νόμου, ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορεί να επιβάλει τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:
(α) Προειδοποίηση, με αποκλειστική προθεσμία για άρση της παράβασης,
(β) χρηματική ποινή μέχρι τριάντα χιλιάδες ευρώ(€30,000),
(γ) προσωρινή ανάκληση άδειας,
(δ) οριστική ανάκληση άδειας,
(ε) καταστροφή αρχείου ή διακοπή επεξεργασίας και καταστροφή των σχετικών δεδομένων.
Οι υπό στοιχεία (β), (γ), (δ) και (ε) διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται πάντοτε ύστερα από ακρόαση του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκπροσώπου του ή του τρίτου. Είναι ανάλογες προς τη βαρύτητα της παράβασης που καταλογίζεται. Οι υπό στοιχεία (γ), (δ) και (ε) διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται σε περιπτώσεις ιδιαίτερα σοβαρής ή καθ’ υποτροπήν παράβασης. Χρηματική ποινή δύναται να επιβληθεί σωρευτικά και με τις υπό στοιχεία (γ), (δ) και (ε) κυρώσεις.

9. Με βάση τα πιο πάνω υπήρξε παράβαση του άρθρου 106 του Νόμου 112(Ι)/2004 λόγω της αποστολής μηνυμάτων από τον καθ΄ ού το παράπονο χωρίς τη συγκατάθεση του.

10. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν

α) Τα όσα αναφέρει ως ελαφρυντικά στην επιστολή της ημερ. 1/12/2014 η Διευθύντρια Τμήματος Μηχανογράφησης του καθ’ ού το παράπονο, ιδιαίτερα την αναφορά της ότι η παρατήρηση του Γραφείου μου βελτίωσε τον έλεγχο ώστε να μην τύχει παρόμοιο συμβάν

β) τα μέτρα που λήφθηκαν από τον καθ’ ού το παράπονο

και

γ) ότι είναι η πρώτη φορά που εκδίδω Απόφαση εναντίoν του καθ΄ού το παράπονο

ΑΠOΦΑΣΙΣΑ όπως ασκώντας την εξουσία που μου παρέχει το άρθρο 25 του Νόμου να επιδείξω επιείκεια και να επιβάλω στον καθ΄ ού το παράπονο Διοικητική Κύρωση της χρηματικής ποινής ύψους €200,00 (διακοσίων ευρώ).Γιάννος Δανιηλίδης
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα15 Απριλίου 2015

Back To Top