Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟTΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HORIZON 2020 (H2020-DS-2015-1)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟTΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HORIZON 2020 (H2020-DS-2015-1)

Υποβλήθηκε στο Γραφείο μου σχετικό αίτημα από τον μη Κυβερνητικό Οργανισμό Future Worlds Center (Cyprus Neuroscience & Technology Institute) για συμμετοχή του Γραφείου μου ως τοπικού εταίρου στην πιο πάνω ερευνητική πρόταση που θα υποβληθεί από τον πιο πάνω μη Κυβερνητικό Οργανισμό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το Ευρωπαϊκό Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Πλαίσιο Η2020 Horizon 2020. Η πρόσκληση για το εν λόγω Πρόγραμμα αφορά, μεταξύ άλλων, στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών από λογισμικά κυβερνοασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Στο πλαίσιο εξέτασης του αιτήματος του πιο πάνω Οργανισμού και σχετικά με το πιο πάνω Πρόγραμμα καλώ οποιοδήποτε άλλον ενδιαφερόμενο Οργανισμό όπως το αργότερο μέχρι τις 21/8/2015 μου κοινοποιήσει το ενδιαφέρον του για συμμετοχή του Γραφείου μου ως εταίρου στη σχετική ερευνητική του πρόταση στο ως άνω πρόγραμμα που θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Γιάννος Δανιηλίδης
Επίτροπος Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

11/8/2015

COMMISSIONER’S INVITATION TO ANY INTERESTED ORGANIZATION REGARDING THE EUROPEAN CO-FUNDED PROGRAM HORIZON 2020 (H2020-DS-2015-1)


The Non-Governmental Organization (NGO) Future Worlds Center (Cyprus Neuroscience & Technology Institute) has submitted a request to the Office of the Commissioner for Personal Data Protection for participating, as a regional partner, at the above mentioned research proposal that the said NGO will then submit to the European Commission as regards the co-funded Frame Program Η2020 Horizon 2020. The invitation to this program relates, inter alia, to the protection of the citizens’ fundamental rights in the cyber space.

In the frame of examining the NGO’s request for participation in the afore mentioned program as a regional partner my Office invites any other interested Organization which also wishes to include my Office as a regional partner in its proposal to inform my Office accordingly the latest by August 21st 2015.Yiannos Danielides
Commissioner for Personal Data
Protection

11/8/2015

Back To Top